Malvik kommunale foreldreutvalg - MKFU

Generell informasjon

MKFU er politisk forankret og har fått politisk mandat som et bindeledd på systemnivå mellom FAU ved skolene og rådmann/politisk ledelse. Dette samarbeidet på systemnivå har et potensial for å kunne skape en bedre skole i Malvik.

FAU ved hver skole er engasjert i sin skoles oppgaver og utfordringer, men har ikke mandat til å jobbe koordinert for å ivareta felles saker for alle skolene i Malvik.
Kunnskapsløftet legger sentrale føringer i forhold til styrking av skole-hjem samarbeid og styrking av skoleeiers ansvar og rolle for skoleutviklingen. Ved at MKFU opptrer som et samlende organ som ivaretar brukerperspektivet vil de være aktive bidragsytere til systemutvikling av Malvikskolen, for eksempel i arbeidet med brukerundersøkelser, kompetanseheving av foreldre, profilering av skolene eksternt, informasjonsarbeid, prosjektarbeid og skole-hjem samarbeid. Det kommunale foreldreutvalget må bestå av minst 1 representant + vararepresentant fra FAU ved hver skole.

 

Referater fra møter

Referat fra møter i MKFU

Referat fra møte MKFU 14.12.15

Referat fra møte MKFU 13.01.16

Referat fra møte MKFU 09.03.16

Referat fra møte MKFU 01.06.16

Referat fra dialogmøte mellom MKFU og rådmann

 

 

Aktuelle lenker

FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen: KFU)

Foreldrepraten (et diskusjonsopplegg for foreldre om barns forbruk og mediebruk) 

Barnevakten (god råd om barn og medier)

UDIR
(utdanningsdirektoratet)

Kontaktinformasjon

Kontakt for mere informasjon:
MKFU: Frode Geving,  mobil: 951 07 421

Epost: f.geving@online.no

Tips en venn Skriv ut