English A A A A A

Miljørapporter

Illustrasjonsbilde av fugler som flyr opp fra jorde

Her finner du miljørapporter som omhandler fisk-, vann- og viltmangfoldet i Malvik kommune. I tillegg finner du forurensningsrapporter for både salt- og ferskvannsområdene i kommunen.

Fisk

Fiskeribiologiske undersøkelser i Homlavassdraget og Foldsjøen, Vitenskapsmuseet 1986

Fiskeribiologiske suppleringsundersøkelser i Homla og Foldsjøen, Vitenskapsmuseet 1997

Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning,  2017

Gytefiskregistrering av laks og sjøørret i Homla 2014, Norsk institutt for naturforskning , 2014

The impact of introduced pike (Esox lucius L.) on allopatric brown trout (Salmo trutta L.) in a small stream, NINA 2014

Tilstandsundersøkelse for ungfisk i Homla 2015, Trondheim Omland Fiskeadministrasjon, 2015.

Gytefiskregistrering av laks og sjøørret i Homla, Skandinavisk naturovervåkning AS, 2015.

Gytefiskregistrering av laks og sjøørret i Homla 2016 - Skandinavisk naturovervåkning AS.pdf

Drivtelling av laks og sjøørret i Homla-SNA-rapport-11-2017.pdf

Ungfiskundersøkelser i Homla 2017 - H.M.Berger - TOFA.pdf

Miljøovervåkning i Homla - fisk, Miljødirektoratet 2017

Kartlegging av utbredelse av gjedde i området rundt Foldsjøen, TOFA 2018

Er det mulig å rotenonbehandle Foldsjøen for å fjerne introdusert gjedde .pdf , Veterinærinstituttet 2018

Drivtelling av laks og sjøørret i Homla_Lamberg_Gjertsen_SNA-rapport-01-2019 .pdf

Notat _HBE Tilstand_Homla med oppfølgende ungfiskundersøkelser 2019.pdf

Homla gytefisk 2019 -SNA-rapport-02-2020.pdf

2020 Hesthagen mfl. Spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag Vann 01 2000 19-36.pdf

2020 Ungfisk av laks og ørret i Homla_Rapport_TOFA_Stensli_Berger.pdf

Homla gytefisk 2020 -SNA-rapport-01-2020 v2.pdf

Forurensning

Muruvik:

Delrapport A039511-2 - Sedimentundersøkelse, Cowi, februar 2014.

Homla:

Delrapport A039511-3 - Miljøteknisk undersøkelse, Cowi, februar 2014.

Hommelvikbukta:

Delrapport A039511-1 - Tiltaksrettet sedimentundersøkelse og kildeevaluering, Cowi, april 2014.

Delrapport A039511-5 - Risikovurdering av 3 delområder i indre Hommelvikbukta, risikovurdering trinn 1 og 2,   Vedlegg A, Vedlegg B, Vedlegg C, Vedlegg D

Resipientvurdering Hommelvikbukta, Cowi, 14.02.2017

Kostholdsråd Hommelvikbukta:

Miljøgifter i blåskjell fra Hommelvikbukta, Cowi, 2013

Vurdering av eksisterende advarsel/kostholdsråd i Hommelvik, Mattilsynet, 2014

Illustrasjon kostholdsråd Hommelvik 2014

Nygården, Hommelvik:

Sluttrapport for håndtering av forurenset grunn, kreosotforurensning under båthallen, Multiconsult 2016

Rapport undersøkelser Nesset og Engan m vedlegg.pdf, Cowi 2018

2020-03-11 DOK 02 VS 02 Vurdering av avbøtende tiltak ved Nesset og Engan nedlagte deponier.pdf

Vannforvaltning

Vurdering av vannkvalitet og forurensningskilder i to elver i Malvik kommune, Nyland 2006

Miljøovervåkning av Kindsettjønna i Malvik kommune, NINA 1999

Sjøørretbekker i Malvik kommune, Berger FeltBIO, 2007.

Vannøkologiske undersøkerlser i Sør-Trøndelag, Sweco, 2011.

Vannøkologiske undersøkelser i vannområdet Nea, NIVA, 2014.

Vannovervåkning i Sagelva med sidebekker, Malvik kommune 2015

Vannøkologiske undersøkelser i vannområdet Nea, NIVA, 2016

Undersøkelser av vegnære innsjøer i Norge (Kindsettjønna), Statens vegvesen 2016

Overvåkning av referanseelver - Homla, Miljødirektoratet 2017

Viltforvaltning

Hjortevilt i Malvik - informasjonsbrosjyre. Malvik kommune 2016

Viltområdekartlegging i Malvik kommune, NTNU, 2010.

Forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune_2013, Malvik kommune, 2013.

Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune 2013-2014, NINA, kortrapport, 2016. 

Elgdata fra Malvik kommune 1998 - 2012

Presentasjon elgdata fra Malvik kommune 1998 - 2012, Naturdata AS

Elgbeitetaksering i Malvik kommune, Gundersen (2002), rapport.

Faun rapport 038-2018 Elgbeitetaksering i Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal 2018ny.pdf

Bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregione 4 i Sør-Trøndelag. Evaluering av måloppnåelse i siste planperiode. NINA 2019

Kartlegging av bever i Malvik kommune. NINA rapport 1757. 2019

Naturtyper og arter

Biologisk mangfold del1 , Direktoratet for Naturforvaltning, 2003.

Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 2005.

Kartlegging av verdifull kulturmark i Mostadmarka, Malvik, NTNU 2007.

Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune. Bangjord, S. & Bangjord, G., 2016

Naturtypekartlegging i Malvik kommune, Miljøfaglig utredning AS, 2009.

Naturtypekart Malvik kommune, Miljøfaglig utredning AS, 2011

Kartlegging av kalkskog og rikmyr i området Gammelåsdalen_Hommelvik.pdf BioFokus, Kalkskog i Sør-Trøndelag 2015

Bok om storsalamanderen_Audun Jensen_Sveberg skole.pdf

Kartlegging av elvemusling i Sør-Trøndelag (Sagelva), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2009

Storsalamander i Malvik kommune - rapport fra prosjekteri 2013, Skei og Tilseth 2013

Poulasjonsdynamikk, bestandsstørrelse og funksjonsområder for midt-norsk salamander, Skei m.fl. 2013

Populasjonsdynamikk, bestandsstørrelse og funksjonsområder for midt-norsk salamander (Stavsjøområdet) , Skei, Tilseth og Dolmen 2014

POM-00-A-01930 Kartlegging av ålegressforekomst.pdf, Nygården, Hommelvikbukta. Multiconsult 2020.

Undersøkelser av ferskvannsfauna i Stavsjøen, Sagelvvassdraget og Foldsjøområdet, NINA- rapport 1822, 2020

Overvåkning av elvemusling i Norge_Årsrapport 2019_NINA-rapport 1837_Larsen&Magerøy_2020.pdf

Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvavassdraget (Malvik kommune), Trøndelag. NINA-rapport 1834. Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2020

Kartlegging av elvemusling i Homla (Malvik kommune) i 2020. NINA prosjektnotat 264. Larsen,B.M & Fossøy, F

 

Verneområder