English A A A A A
mp logo

Høring - samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken - oppfølging av Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2019 - 2029

Frist for uttalelser er 2. september 2022.

I Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2019 - 2029, ble det avtalt at de lokale partene skal utarbeide en samordnet parkeringspolitkk for avtaleområdet. Målet med prosjektet er å få et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet.

Partene skal legge "Samordnet pakeringspolitikk innenfor Miljøpakken" til grunn i sin parkeringspolitikk og bidra atkivt til oppfølging av strategiene.

Kontaktutvalget i Miljøpakken vedtok i møtet 10. juni 2022 å sende høringsutkast til "Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken" på ekstern høring, med høringsfrist 2. september 2022. Deretter skal den behandles hos partene og til slutt vedtas i Miljøpakken.

Uttalelser sendes til postmottak@malvik.kommune.no. Husk å oppgi saksreferansen: 2020/3931.

Vedlegg:

Høringsutkast - Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken