English A A A A A
Abbor i Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til fjerning av abbor fra Stavsjøen

Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen tillatelse til å fjerne abbor i Stavsjøen med rotenon. Gjennomføringen vil skje onsdag 19. august.

Stavsjøen
Stavsjøen er nedtappet

Rotenonbehandling av Stavsjøen for å ta vare på økosystemet og artsmangfoldet

Formålet er å fjerne den fremmede arten abbor for å hindre at den sprer seg til andre vann og vassdrag i Malvik kommune og i Trøndelagsregionen. Spredning av fremmede fiskearter er miljøkriminalitet og kan gi uopprettelige skader på økosystem og artssamfunn.

Her kan du lese tillatelsen med vilkår.

Her kan du lese søknad og høringsinspill.

Bakgrunnen for abbor i Stavsjøen kan du lese mer om i kartfortelling utarbeidet av Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen er ansvarlig for tiltaket. Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for rotenonbehandling og vil gjennomføre tiltaket. Vannområdekoordinator i Nea-Nidelva vannområde, Malvik kommune, Tiuren Jakt, hund og fiskeklubb og berørte grunneiere har samarbeidet med Fylkesmannen og Veterinærinstituttet siden abbor først ble påvist i Stavsjøen i 2018.

Bevaringstiltak for røye i Stavsjøen. Foto: Lars Slettom

Ofte stilte spørsmål om rotenon

Hvem bestemmer om vann og vassdrag skal behandles med rotenon?

Bruk av rotenon reguleres og godkjennes av Miljødirektoratet. Fylkesmannen i Trøndelag er tiltakshaver og har sendt søknad til Miljødirektoratet om tillatelse til å bruke rotenon. Veterinærinstituttet er kompetansesenter for rotenonbehandlinger i Norge og vil utføre behandlingen.

Hva er rotenon?

Rotenon er et naturprodukt som framstilles fra røttene av tropiske erteplanter. Rotenon er tungt løselig i vann, og må derfor blandes med tilsetningsstoffer før bruk. Dette produktet kalles CFT-Legumin og inneholder 3,3 prosent rotenon. Rotenon har på verdensbasis blitt brukt i tiltak mot fisk i over 80 år.

Bruk av rotenon i Norge

I Norge brukes rotenon i dag først og fremst i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Rotenon brukes også i situasjoner hvor det naturlige biologiske mangfoldet blir truet av fremmede fiskearter som har blitt spredt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde.

Dreper rotenon alt liv i vannet?

Miljøeffekter av rotenonbehandling på forskjellige økosystemer er godt undersøkt både internasjonalt og nasjonalt. Det er en myte at alt liv dør ved rotenonhandling. Rotenon er akutt giftig for fisk og blokkerer oksygentransport, og brukes i konsentrasjoner tilpasset for å ta livet av fisk. Andre vannlevende organismer vil kunne dø eller bli midlertidig redusert som følge av behandlingen, mens andre arter tåler rotenon godt. Erfaringer fra tidligere rotenonbehandlinger viser at naturmangfoldet reetablerer seg raskt etter en rotenonbehandling og er stort sett som tidligere i løpet av et års tid. Miljøundersøkelser i Vikerauntjønna viser at rotenonbehandlingen som ble gjennomført i 2014 har hatt liten eller ingen negativ effekt på det biologiske mangfoldet. Rotenon har ingen direkte effekt på fugler og pattedyr og oppkonsentreres ikke i næringskjeder.

Hvor lang tid tar det før rotenonet er borte?

Rotenon brytes ned i naturen når det utsettes for sollys, luft og organisk stoff. I tillegg fortynnes konsentrasjonen gjennom nedbør og tilsig til vannet. Rotenon omsettes og nedbrytes til karbondioksid og vann. Med erfaring fra tidligere behandlinger forventes det at det meste av rotenonet er borte etter tre til fire måneder, mens det mot bunnen kan være restkonsentrasjoner frem til våren.

Kan rotenon påvirke grunnvannet?

Rotenon har liten evne til å trenge ned i løsmasser og påvirke grunnvann fordi stoffet binder seg sterkt til organiske partikler i løsmasser. Flere undersøkelser av grunnvann i forbindelse med rotenonbehandling viser at rotenon ikke forurenser grunnvannet.

Er rotenonblandingen skadelig for mennesker?

Konsentrasjonen av rotenon som benyttes er så lav at den ikke medfører noen kjent helserisiko for mennesker. Ifølge Miljødirektoratet er titalls millioner kroner er brukt på forskning og uttesting av rotenon både i laboratorier og i naturen. Det er gjennomført en rekke tester på både korttidseffekter og langtidseffekter. Rotenon er ikke kreftfremkallende, fører ikke til genetiske forandringer, framkaller ikke fosterskader og påvirker heller ikke evnen til reproduksjon. Som et ekstra sikkerhetstiltak vil allmennheten bli holdt på avstand fra selve behandlingen, og mannskapet som gjennomfører behandlingen benytter sikkerhetsutstyr for å minimalisere direkte kontakt med rotenon.

Drikkevann og beitedyr

Kjemikaliene i løsningen utgjør i behandlingskonsentrasjon ingen helsefare for mennesker eller dyr som kommer i kontakt med det. Vann med rotenon tilfredsstiller imidlertid ikke vanlig drikkevannskvalitet. Et vilkår for behandling av vann og vassdrag er derfor at hensynet til drikkevannskilder skal ivaretas. Det vil bli tatt vannprøver for å dokumentere at rotenon brytes ned og ikke lenger finnes i Stavsjøen i etterkant av rotenonbehandlingen.

Kan jeg bade i vannet?

Bading i rotenonbehandlet vann er ikke forbundet med helserisiko for mennesker, men ut fra rent praktiske hensyn blir likevel bading frarådet under pågående behandling.

Når kommer fisken tilbake til Stavsjøen?

Både ørret og røye er flyttet fra Stavsjøen til Kinnsettjønna i forkant av behandlingen. Disse vil bli tilbakeført til Stavsjøen våren/sommeren 2021 når vannkvaliteten er god nok for fisk. Fisk vil også slippe seg ned fra Krokatbekken, Røsttjønna og Svartjønnene. Det er flyttet fisk og satt opp en fiskesperre slik at disse fiskene ikke skal bli påvirket av tiltakene i Stavsjøen. Sommeren 2021 vil fiskebestanden være liten, men etter noen få år vil det igjen bli gode muligheter til fritidsfiske i Stavsjøen.

Folk som er på tur oppfordres til å følge skilt og merkebånd

I forbindelse med rotenonbehandlingen onsdag 19. august vil det bli satt opp skilt og merkebånd i enkelte områder av hensyn til HMS. Folk som skal på tur oppfordres om å forholde seg til skilting og bruke grusvei og sti rundt Stavsjøen. Behandlingen vil pågå store deler av onsdagen.Noe oppfølgingsarbeid kan bli aktuelt også på torsdagen.