English A A A A A
Ekskusjon Sveberg Skole - salamander

Malvikmarkas lille drage - storsalamanderen

I Malvik ligger tyngdepunktet for bestanden av storsalamander i Trøndelag. 

Dette til tross for at kommunen geografisk sett er liten i areal. Malvikmarka er i sentrum av kjerneområdet for storsalamander i regionen. Her fins den tetteste forekomsten av lokaliteter og dessuten flere lokaliteter med høy individtetthet, spesielt i området vest for Stavsjøen.

Se filmen fra feltdag med Sveberg skole på Vollsvatnet, mai 2014. Kommunen er relativt godt undersøkt med tanke på salamander. Et godt datagrunnlag og undersøkelser over tid gjør at storsalamanderlokalitetene i Malvik har betydning som referanseområde sett i en større sammenheng. Det er en avtagende gradient i antall storsalamanderlokaliteter sørvest i retning Trondheim/Klæbu og nordøst i retning Stjørdal /Levanger.

I Trøndelag holder salamanderen til i fisketomme dammer i utmarka. Det gjør at den er mindre utsatt for menneskelige påvirkninger enn sørover i landet hvor gårds- og hagedammer i større grad er tilholdssted. Ser man bort i fra utbygging i utmarka (for eksempel hyttefelt) og tiltak som påvirker vannmengde (grøfting / drenering), vil tradisjonell bruk av utmarka ikke føre til negativ innvirkning på salamanderen. Storsalamanderen er foreslått som prioritert art. Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen arbeider med utvelgelse av prioriterte arter og tilhørende forskrifter til artene som blir valgt ut. 

Når det gjelder storsalamanderen, er det yngledammen og en sone rundt dammen som er viktig å ta hensyn til. Nærområdet på land brukes gjennom hele året til matleting, skjulesteder, frostfri overvintring og vandringsruter til dammen. Yngledammen brukes på forsommeren til reproduksjon, og de voksne vender tilbake på land etter egglegging, mens larvene som utvikler seg i dammen, går på land utpå høsten.

 

Rapporter: 

Tiltak for storsalamander Triturus cristatus i Malvik kommune 2012 - av Jon Kristian Skei, Eva Tilseth og Dag Dolmen

Storsalamander i Malvik kommune - rapport fra prosjekter i 2013 - av Jon Kristian Skei og Eva Tilseth

Populasjonsdynamikk, bestandsstørrelse og funksjonsområde hos midt-norsk salamander, rapport feltarbeid 2014 - av Jon Kristian Skei, Eva Tilseth, Dag Dolmen

 

Brosjyre:

Storsalamander og andre amfibier. Arter fra urtiden i din dam - av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2015