English A A A A A
Sintef forskningsmilder

Malvik kommune og SINTEF/NTNU tildelt forskningsmidler i arbeidet for heltidskultur og økt tjenestekvalitet

Formålet med hovedprosjektet er å undersøke sammenhengen mellom ansattes stillingsandel og muligheter/motivasjon for å lære seg nye digitale systemer og arbeidsrutiner.

I februar 2021 ble det søkt Norges forskningsråd om midler til å gjennomføre et samarbeidsprosjekt om dette temaet, og i juni i år kom svaret og gladmeldingen til SINTEF/ NTNU om at prosjektet er tildelt 10,5 millioner kroner.

Forskningsprosjektet vil pågå fra desember 2021 til 2025. 

Forskningssamarbeid

Malvik kommune har hatt et samarbeid med SINTEF / NTNU knyttet til heltidssatsningen, og blant annet gjennomført et forprosjekt om kvalitetsindikatorer i den kommunale helse – og omsorgstjenesten. Høsten 2020 ble det lagt planer for å videreføre dette arbeidet i et hovedprosjekt. Kommunene Verdal, Levanger og Hitra ble med på laget, samt representanter fra KS og Statsforvalteren i Trøndelag. 

Flere år med satsning på heltidskultur og økt kvalitet i tjenestene

Malvik kommune har i flere år hatt en satsning på heltidskultur og økt kvalitet i tjenestene, og dette har gitt synlige resultater. Innen helse/ velferdsområdet som har flest deltidsstillinger har heltidsandelen økt fra 33,1 prosent til 45 prosent i perioden 2017 – 2021. Resultatene kommer blant annet som følge av et tett og godt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ikke minst en stor innsats fra de aktuelle virksomhetene og deres HMS grupper

Digital omstilling

 «Det blir spennende å forske på heltidssatsningen i Malvik og de tre andre kommunene og se dette opp mot den digitale omstillingen som helsesektoren er godt i gang med. Vi ser også frem til å bidra til et sterkere fokus på kommunal sektor, selve ryggraden i den norske helsetjenesten", sier Kirsti Sarheim Anthun, seniorforsker i SINTEF Digital, Avd. Helse.

Kommunalsjef Tone Østvang er svært fornøyd med tildelingen fra NFR. «Krav til digitale ferdigheter har økt i samfunnet generelt, og kravet gjelder også ansatte som jobber innen helse/ velferdsområdet. Dette har vi sett tydelige eksempler på i den pågående pandemien. Ledere må i større grad etterspørre denne typen kompetanse fremover, og legge til rette for digital kompetanseutvikling. Vi anser derfor problemstillingen for hovedprosjektet til å være svært relevant», sier hun. 

Prosjektet må forøvrig ses i sammenheng med nettverket om heltid og kvalitet for kommunene i Trøndelag.