English A A A A A

Malvik kommune deltar i spennende FAFO-prosjekt

Forskningsstiftelsen Fafo Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning gjennomfører et prosjekt for Husbanken med tittelen;
"Bolig og helse - samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken"

Fafo har sett at Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen ikke omtaler hvordan reformen vil påvirke kommunenes boligpolitikk. De ser heller ikke at fremlagte sosiale boligpolitikk 
NOU 2011:15 Rom for alle, en sosial boligpolitikk for fremtiden som nå er oversendt kommunene for høring, sier noe om koblingene til samhandlingsreformen.

Fafo ønsker blant annet å se på hvordan boligpolitikken kan ha betydning for samhandlingsreformens ”suksess” i kommunene. De jobber ut fra en antakelse om at boligpolitikken vil ha stor betydning for om kommunene klarer å oppnå målene som er satt i samhandlingsreformen.

I prosjektet ønsker de å studere to kommuner og Malvik kommune er i den forbindelse spurt om de kan tenke seg til å delta. Malvik kommune ser selvfølgelig med stor spenning på prosjektet, og har takket ja til å delta.
På bakgrunn av dette gjennomfører Fafo denne uken intervju med utvalgte ansatte.