English A A A A A

Malvik kommunale foreldreutvalg - MKFU

MKFU er politisk forankret og har fått politisk mandat som et bindeledd på systemnivå mellom FAU ved skolene og rådmann/politisk ledelse. Dette samarbeidet på systemnivå har et potensial for å kunne skape en bedre skole i Malvik.

Generell informasjon

FAU ved hver skole er engasjert i sin skoles oppgaver og utfordringer, men har ikke mandat til å jobbe koordinert for å ivareta felles saker for alle skolene i Malvik.
Kunnskapsløftet legger sentrale føringer i forhold til styrking av skole-hjem samarbeid og styrking av skoleeiers ansvar og rolle for skoleutviklingen. Ved at MKFU opptrer som et samlende organ som ivaretar brukerperspektivet, vil de være aktive bidragsytere til systemutvikling av Malvikskolen.

Det kommunale foreldreutvalget må bestå av minst en representant og en vararepresentant fra FAU ved hver skole.

Kontaktinformasjon

Anne Jong Aamodt Løvseth

E-post ajaal80@gmail.com

Sverre Ørgersen

E-post sverreorgersen@hotmail.com