Hundefanger kommunereform

Må kommunen ansette hundefangere etter kommunereformen?

Regjeringens forslag til nye oppgaver til kommunene ble lagt fram før påske. Vi gir deg endringene i stikkordsform.

Oppgavene er forsøkt sortert etter de fire oppgavene kommunene har: tjenesteyting, forvaltning, samfunnsutvikling og demokratisk arena. Noen av oppgavene skal utredes nærmere før vedtak om overføring kan skje.

Tjenesteyting

 • Tannhelse (fra Fylkeskommunen)
 • Habilitering og rehabilitering (fra sykehusene)
 • Boligtilskudd til tilpasning av bolig (fra Husbanken)
 • Arbeids- og utdanningsreiser (fra NAV)
 • Hverdagshjelpemidler (fra NAV)
 • Varig tilrettelagt arbeid (fra staten - nå delt stat/kommune)
 • Finansiering pasienttransport (syketransport)
 • Distriktspsykiatriske sentre - forsøksordning (fra helseforetak)
 • Statlig barnevern - forsøksordning

Tjenesteyting - de største byene

 • Videregående opplæring (fra Fylkeskommunen)
  Forutsetter likeverdig tilbud i omlandet + nok kapasitet og kompetanse
 • Skoleskyss (fra Fylkeskommunen)
  Forutsetter samtidig overtakelse av videregående opplæring og kollektivtransport
 • Kollektivtransport (fra Fylkeskommunen)
  Forutsetter felles bolig-, arbeides- og serviceregion og tilstrekkelig markedsgrunnlag

Forvaltning

 • Borgerlige vielser og rett til bekreftelse av attester og kopier (fra staten)
 • Svømmebassengkontroll (fra staten)
 • Sivile politioppgaver etter politireformen
  Godkjenning av brukthandel, forvaltning av hittegods, håndtering av løshunder/farlige hunder, utstede pass, forvalte meldingsordningen for EØS-arbeidstakere, sekretariat for forliksrådene.

Samfunnsutvikling

 • Motorferdsel i utmark (fastsette løyper for fornøyelseskjøring)
 • Forpliktende utviklingsavtaler
  Basert på handlingsprogrammet til regionale eller interkommunale planer
 • Naturforvaltning (fra Fylkeskommunen)
  Innlandsfiskeforskriften + utvidet jakttid fremmede arter
 • Tilskudd frivillighetssentraler (fra staten)
 • Familievern (fra staten)
 • Forenkling av utmarksforvaltning
 • Lokal nærings- og samfunnsutvikling (fra stat og fylkeskommune)
 • Fastsette bestemmelser om vannscooterbruk
 • Konsesjonsbehandling av småkraftverk (fra NVE og Fylkeskommunen)
 • Plandelen av plan- og bygningsloven evalueres
  Fireårig forskningsprogram som startet i 2014

Samfunnsutviklingsoppgaver til "større kommuner"

 • Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (fra Fylkesmannen)
 • Tiltak i beiteområder (fra Fylkesmannen)
 • Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (fra Fylkesmannen)
 • Verdensarvområdene (fra Fylkesmannen)
  Gjelder bare syv kommuner

Demokratiaspektet

 • Redusert statlig detaljstyring
 • Omfang av KOSTRA-rapportering gjennomgås
 • Innføre bedre skille mellom tilsyn og veiledning overfor kommunene
 • Fylkesmannen får mulighet til å fokusere på tilsyn hos de kommunene han mener trenger det mest
 • Veiledningsmateriell skal ha tydelig skille mellom hva som er lovpålagt og hva som anbefales som god praksis

Eksempler på tiltak for redusert statlig styring

 • Oppheve pålegg om skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen
 • Oppheve føring om maksimal grunnskolestørrelse på 450 elever
 • Det vurderes lovendring på områdene:
  regulering av tidlig innsats, regulering av sakkyndighetskrav ved vedtak om spesialundervisning, regulering av leksehjelpsordning, regulering av retten til fysisk aktivitet, regulering av elevvurderingen
 • Fjerne flere krav til dokumentasjon og rapportering innenfor skole
 • Forenkling og samordning av finansierings- og brukerbetalingssystem for ulike boformer
 • Kommunene skal selv kunne vurdere behovet for å benytte andrelinjetjenestene i barnevernet
 • Jordbruksavtalens virkemidler skal bli færre og enklere
 • Friluftsliv: Fylkesmannens hjemmel til å stadfeste adferdsregler utarbeidet av kommunene, oppheves
 • Det etableres et tvisteløsningsorgan som skal håndtere konflikter mellom stat og kommune
 • Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling foreslås overført til storbytilskuddet
 • Tilskudd til etablering i egen bolig og Tilskudd til tilpasning av bolig innlemmes i rammetilskuddet
 • Redusert statlig styring i plandelen av plan- og bygningsloven
  (som bestemmelser om departementets ansvar og rolle i planprosesser og statens ansvar og rolle i arbeidet med regionale planstrategier)

Styringsgruppa for kommunereformen fikk en gjennomgang av oppgavemeldingen på sitt møte den 14.04. Presentasjonen og møtereferatet finner du under menyinnslaget "Lokale dokumenter" under området "Kommunereformen". Stortingsmeldingen finner du her.