English A A A A A
illustrasjonsbilde luftforurensning, biler i rushtrafikk

illustrasjonsbilde luftforurensning, biler i rushtrafikk ssuaphoto

Luftforurensning

Generelt

Luftforurensning utendørs består av en rekke forskjellige stoffer, avhengig av hvilke kilder som bidrar til forurensningen. En hovedkilde til lokal forurensning er trafikk, men også utslipp fra industri og oppvarming. Forurensning transportert langveisfra, kan også gi betydelige bidrag. Både lave gjennomsnittsnivåer og episoder med høy luftforurensning kan ha helsemessig betydning for mottakelige grupper i befolkningen. Ved de nivåer som forekommer i en rekke større byer og tettsteder er det funnet sammenhenger med økt sykelighet og dødelighet. Det er spesielt luftveissykdommer og hjerte-karlidelser som øker med økende mengde luftforurensning. De viktigste komponentene når det gjelder helseeffekter synes å være svevestøv, nitrogendioksid og ozon

Status

I Malvik er det svevestøv fra pukkverksdrift i Muruvik og Brandlia, og veitrafikkstøv i forbindelse med pukkverk og deponi og massetransport som har gitt de verste luftforurensningene de senere årene. Det er Fylkesmannen som gir konsesjoner og er forurensningsmyndighet, men kommunen har også et ansvar for å beskytte innbyggerne mot helseskadelige påvirkninger. Det gjør en best gjennom adekvate bestemmelser i reguleringssaker og oppfølging av disse.

Utfordringer

  • Det har gjennom årene kommet mange klager på støvtransport fra Muruvik pukkverk ned mot bebyggelsen i Muruvik.

  • Konsentrasjonen av pukkverk og deponi med felles transportvei på Vuluveien, representerer et stort forurensningsproblem både hva svevestøv.