English A A A A A
Logo Valg

Informasjon om listeforslag til valg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til kommunen. Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal, og det må være kommet fram til kommunen innen mandag 1. april 2019 klokken 12.00.

Frist for innlevering av listeforslag.

Listeforslag til kommunestyrevalget i 2019 må være kommet fram til kommunen innen 1.april 2019 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget.

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell") ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell" kreves underskrift av 202 personer med stemmerett i kommunen.

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Malvik kommune. Bruk Valgdirektoratets mal "Skjema for innlevering av listeforslag".

Kandidater og stemmetillegg

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Malvik kommune kan forslaget maksimalt inneholde 37 navn. Det vil si antall representanter i kommunestyret (31) pluss seks.

Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med store bokstaver.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Malvik kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis (maksimalt 23 tegn)

NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Dette skal sendes inn:

  • Forslag til valgliste. På side 2 skal det være oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget.
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato -bruk denne malen Denne listen skal sendes elektronisk til postmottak@malvik.kommune.no
  • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget, ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
  • Dersom en kandidat kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

 

Innsending og levering

 

Listeforslaget med originale underskrifter sendes til:

Valgstyret i Malvik kommune

Postboks 140

7551 Hommelvik

Listeforslagene kan også leveres på servicetorget på Malvik rådhus,  Torggata 7 i Hommelvik

Merk konvolutten med "listeforslag".

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut