English A A A A A

Befolkningsundersøkelse LEV VEL

Forespørsel om deltakelse i tredje datainnsamling "Helse og livskvalitet i Malvik kommune".

Formål med undersøkelsen

I kommuneplanens samfunnsdel er et av de overordnede målene at vi skal kunne velge å leve sunt i Malvik kommune.

For å oppnå dette er det nødvendig å få en oversikt over befolkningens levekår. Vi ønsker derfor å fremskaffe kunnskap om hva du som beboer i Malvik kommune anser som betydningsfullt for å fremme god helse og livskvalitet. Dette er kunnskap som kommunen trenger i kommunal samfunnsplanlegging og folkehelsearbeid.

I tillegg til å bidra inn i LEV VEL-prosjektet med kunnskap relevant for kommuneplanens plan- og utviklingsarbeid, er dette også en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å kartlegge hva som fremmer helse og livskvalitet i din kommune. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Malvik kommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Spørreundersøkelsen var en befolkningsundersøkelse for innbyggere 18 år og eldre.

Hva innebærer prosjektet?

Data som innhentes gjennom denne elektroniske spørreundersøkelsen samles i et register. Det ble sendt ut to påminnelser om å svare på undersøkelsen. 

Frivillig deltakelse

 

Ved å svare på spørsmålene godtok deltakerne vilkårene for undersøkelsen.

Anonymitet

Det er ikke mulig å identifisere deg og dine svar i resultatene av studien når disse publiseres. Spørreundersøkelsen er godkjent av Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) og har konsesjon fra Datatilsynet til oppbevaring av forskningsdata fram til 2031.

Utdypende forklaring av hva studien innebærer

Kriterier for deltakelse

Bosatt i Malvik kommune, alder 18 eller eldre.


Bakgrunnsinformasjon om studien

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Malvik kommune, og NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Prosjektet har som overordnede mål å generere ny kunnskap om individuelle, miljømessige og samfunnsmessige forhold som påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne i Malvik kommune.


Etablering av databank

Data fra denne tredje datainnsamlingen anonymiseres innen 31. desember 2018. Opplysningene fra studien samles i en databank/register, og ønskes oppbevart i 20 år frem til 2031. Hensikten med en slik databank er å systematisere opplysninger som i neste omgang kan bidra til forskning og kunnskap om problemstillinger som samfunnet ikke har tilfredsstillende kunnskap om.

Forskningsdatabanken har godkjent konsesjon fra Datatilsynet fram til 2031. De opplysningene som innhentes i forbindelse med spørreundersøkelsen anonymiseres før data overføres til forskningsregisteret.


Forskning

Ved utlevering av data fra registeret til annen forskning vil kun anonyme opplysninger/statistikk utleveres. Forskningsarbeid kan bidra til økt kunnskap omkring hva som fremmer god helse i befolkningen. Eksempler på forskningsområder kan være:

  • sosiale ulikheter og helse
  • livskvalitet
  • arbeidsliv
  • omgivelsenes betydning for helse
  • kvaliteten på tjenester i kommunen
  • helseadferd

Oppdatert informasjon om hvilke prosjekter som benytter opplysninger fra databanken vil til enhver tid være tilgjengelig på Senter for helsefremmende forskning NTNUs nettsider.


Frivillighet og samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet "Helse og livskvalitet i Malvik kommune". Du samtykker i å delta i undersøkelsen ved å svare på spørsmålene og sende dem inn ved å klikke på "Ferdig" på siste side i spørreskjemaet.


Personvern og sikkerhet

Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt, og resultatene vil bli presentert slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.


Etisk godkjenning

Forskningsprosjekter som skal benytte data fra registeret må meldes til REK/personvernombud eller Datatilsynet, og ellers innhente alle nødvendige tillatelser.


Mulige fordeler

Prosjektet vil generere og formidle kunnskap om helsefremmende indikatorer i befolkningen. Dette vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for iverksetting av effektive helsefremmende tiltak, samt gjøre kommunene i stand til å implementere en mer helsefremmende politikk.


Mulige ubehag/ulemper

Vi kan ikke se noen mulige ulemper/ubehag med å delta i denne spørreundersøkelsen. Prosjektdeltakeren vil bli orientert så raskt som mulig dersom ny informasjon blir tilgjengelig som kan påvirke deltakerens villighet til å delta i prosjektet. Det påløper den enkelte deltaker ingen utgifter ved å delta i dette prosjektet.

Personvern og økonomi

Personvern

Det registreres ikke direkte identifiserbare personopplysninger om deg. Opplysninger som registreres om deg er sosio-demografiske opplysninger (som kjønn, alder, inntekt, utdanning, boforhold), sosialt nettverk, tilgjengelighet av helsefremmende ressurser i omgivelsene, bruk av helsetjenester, helseatferd, samt egenopplevd helse.

NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap er verd øverste leder og nestleder, databehandlingsansvarlig.

Institusjonens personvernombud er Thomas Helgesen, thomas.helgesen@ntnu.no


Økonomi og rolle

Prosjektet er finansiert av Malvik kommune og gjennom egeninnsats fra NTNU.


Informasjon om utfallet av studien

Resultater av prosjektet vil tilbakeføres til deltakerne gjennom kommunens og NTNUs nettsider, i lokalavisen, i nasjonale og internasjonale tidsskrift, og som åpen lokal konferanse hvor resultatene formidles.