English A A A A A

LEV VEL 2015

Hensikten med LEV VEL-undersøkelsen i 2015 var å fremskaffe kunnskap om helsefremmende faktorer som påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne i Malvik kommune.

Kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag

Resultatene fra undersøkelsen at skal benyttes systematisk inn i kommunens plan- og utviklings arbeid og ved valg av tiltak. Denne kunnskapen skal også være med på å gi politikerne et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.

I undersøkelsen er spørreskjemaet ble bygd opp slik at resultatene kan sammenstilles med øvrig kunnskap fra ulike registre, erfaringer og lignende.

Videreutvikling fra 2012

Spørreskjemaet i LEV VEL 2015 var en revidering og videreutvikling av spørreskjemaet fra LEV VEL-undersøkelsen i 2012. Denne gangen ble alle kommunens innbyggere over 18 år invitert til å delta i undersøkelsen som ble tilgjengeliggjort elektronisk. Det var også mulig å svare på papirskjema om man foretrakk dette. 

Flest svar fra Hommelvik

I 2015 fikk vi inn 989 svar på undersøkelsen mot 865 svar i 2012. Fordelt på valgkretser var det flest svar fra Hommelvik, fulgt av Vikhammer og Saksvikområdet.

Oppsummert viser LEV VEL-undersøkelsen fra 2015 følgende sammenlignet med undersøkelsen i 2012:

  • Det er et høyt utdanningsnivå i kommunen.
  • De fleste innbyggere trives svært godt – men litt færre enn i 2012.
  • Faktorer som utsikt, økonomi og nærhet til venner og familie vektlegges som grunn for valg av boligens beliggenhet.
  • Tilgang til sjøen og marka, nærhet til by og flyplass, landlige og trygge kvaliteter ved kommunen og det sosiale fellesskapet og nærmiljøet trekkes fram som spesielt positivt for helse og livskvalitet for kommunens innbyggere.
  • Det er en økning i fysisk aktivitet siden 2012.

Resultatene fra LEV VEL undersøkelsen i 2015 er tatt med inn i folkehelsemeldingen.

Både de faktorer som kan ha negative og de som har positive innvirkning på befolkningens helse er belyst og er tatt med inn i kommunens planstrategi.