English A A A A A
illustrasjon av fattigdom. person som åpner tom lommebok

illustrasjon av fattigdom. person som åpner tom lommebok

Lavinntektshusholdninger

Generelt

En rekke rapporter de senere årene har vist betydelige helseforskjeller i befolkningen som kan knyttes til ulikheter i utdanningsnivå og sosial status. Det er illustrert ved den såkalte helsegradienten, og arbeidet med å utligne sosiale helseforkjeller har fått høy prioritet i alle industrialiserte land. Fokuset i  forskningen har vært mer knyttet til sammenhengene mellom utdanning og helse fremfor inntekt og helse, og flere studier tyder på at det er en sterkere sammenheng. Inntektsulikhetene har kanskje ikke vært så viktige i Norge da det er et land med relativt små inntektsforskjeller sammenlignet med andre, selv om forskjellene har vært økende de siste 15 årene.  Likevel ser en også i Norge klare forskjeller i helse mellom lavinntekts- og høyinntektsgrupper (Zahl mfl., 2003). Det er derfor viktig å skaffe seg oversikt over omfanget av fattigdom og bruke kunnskapen til å legge til rette for sunne valg og helsefremmende tilbud som er uavhengige av økonomisk status. Det gjelder ikke minst barn fra lavinntektshusholdninger.

Sammenhengen mellom inntekt, inntektsulikhet og helse er godt beskrevet av Sverre Kverndokk i et helseøkonomisk forskningsprogram ved universitetet i Oslo, september 2006.

 

Status

Folkehelseprofilen (2016) for Malvik kommune viser at andel barn som lever i husholdning med lavinntekt er 5,3 %. Dette er under landsgjennomsnittet (11 %) og under fylket for øvrig (8,4 %).

306 personer mottok sosialhjelp i 2015, mot 285 i 2014. I denne gruppen fra 2015 har vi 102 brukere med barn hvorav 59 er enslige forsørgere. 71% hadde mer enn 3 utbetalinger mot 67% i 2014.  Vi har hatt spesielt fokus på barnefamilier for å forebygge og bekjempe barnefattigdom. I løpet av 2015 har prosjektleder for «Barneperspektivet i NAV» vært i kontakt med 22 familier og mange har fått bistand til fritidsaktiviteter for barna, ekstra bistand til jul, økonomisk råd og veiledning, muligheter til å delta på aktivitetsdager/ferieturer finansiert av frivillige organisasjoner.  

I tillegg til samtaler med barnefamilier på NAV ble det gjennomført møter med ulike samarbeidspartnere, både internt i kommunen og med frivillige lag og organisasjoner der tema har vært hvordan tverrfaglig jobbing kan bedre mulighetene for barn og utsatte familier.

 

Utfordringer

  • Det er en utfordring å søke å motvirke negative helsekonsekvenser og forskjeller i helse. Barnefamilier med vedvarende svært lav inntekt er en utsatt gruppe med tanke på negative helsekonsekvenser.

Referanser

Zahl m.fl. 2003. Sosial ulikhet i helse

Velferd og saksbehandlingssystem for sosialhjelp, NAV