Lasse Arntsen - ny utdanningsdirektør i Sør Trøndelag!

Kommunalsjef Lasse Arntsen har takket ja til stilling som utdanningsdirektør i Sør- Trøndelag, og vil etter planen fratre sin stilling i løpet av januar måned. Utdanningsdirektøren inngår i Fylkesmannens ledergruppe, og er leder for Oppvekst- og utdanningsavdelingen.

Lasse Arntsen har arbeidet i Malvik kommune siden mai 2006. Han var skolefaglig rådgiver i 1 år, og har deretter vært kommunalsjef de siste fire årene.

”Hvilke tanker gjør du deg nå, Lasse?”

Først og fremst er jeg glad for at jeg har fått dette tilbudet. Samtidig vil jeg si at valget ikke har vært enkelt, da jeg føler Malvik kommune er en trivelig, spennende og utviklingsorientert arbeidsplass. I løpet av de siste årene har vi gjennom samhandling gjennomført omfattende og lærerike prosesser, som for eksempel har resultert i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og verdigrunnlag.

Måten vi har jobbet på i Malvik kommune, med fokus på involvering, har også medført at vi har fått oppmerksomhet fra samarbeidspartnere eksternt. Dette har igjen bidratt til ytterligere utvikling internt i organisasjonen, og for meg personlig.

Hvilke erfaringer tar du nå med deg inn i jobben som utdanningsdirektør?

Fokus på helhet og sammenheng er det som sannsynligvis gir de beste beslutninger og dermed også tjenester til kommunens innbyggere. Det er viktig og ikke kun fokusere på ressurstilgang, men også evne å spørre seg om vi utnytter tilgjengelige ressurser på riktig måte. Gjennom min funksjon som kommunalsjef har jeg erfaring fra ”den andre siden av bordet”, noe jeg tror vil være nyttig i min nye rolle.
 

Rådmann Kristian Rolstad mener at dette er en honnør til Lasse personlig, men også til Malvik kommune som organisasjon.

”Som rådmann vil jeg gratulere Lasse Arntsen med ny stilling. Jeg er sikker på at fylkesmannen har valgt riktig person til stillingen som Utdanningsdirektør. Som kommunalsjef har Lasse vært en viktig bidragsyter i forhold til den positive utviklingen organisasjonen Malvik kommune har hatt. Helhetsperspektiv og god kjennskap til kommunal forvaltning er viktig kunnskap Lasse tar med seg inn til fylkesmannsembetet”.   

Vi beklager selvfølgelig at Lasse slutter hos oss, men samtidig ser vi også at dette er god reklame for Malvik kommune som arbeidsplass.
 
Vi vil til slutt takke Lasse for solid innsats og godt samarbeid – og ønske ham lykke til videre!
 
Lasse Arntsen
Lasse Arntsen