English A A A A A

Landbruksforvaltningen skal bidra til å gjennomføre gjeldende mat- og landbrukspolitikk som vedtas av Stortinget. Sentrale føringer er blant annet nasjonal politikk, markedet, og handelspolitikken. Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Innovasjon Norge er sentrale medarbeidere i forvaltningen.

Vi skal bidra til å utvikle et bærekraftig og miljømessig godt drevet landbruk og videreutvikle et vakkert kulturlandskap. I tillegg til sysselsetting og inntekter for landbruket skal det også ivaretas interesser og tilbud til den øvrige befolkningen til rekreasjon, friluftsliv, jakt og fiske.

Forbrukerne skal sikres trygge matvarer av god kvalitet gjennom en sunn matproduksjon.

Ansvarlig er virksomhet for areal og samfunnsplanlegging.

Generelt landbruk.jpg

Aktuelt

Hender nysådd

Nå kan du søke tilskudd fra kommunens fond til nydyrking og nysatsing i jordbruket

Støtte fra fondet kan gis til eiere og brukere av jordbruksareal og husdyrholdere i Malvik kommune. Se mer for vedtekter, retningslinjer og søknadsskjema.

Spurv

Fuglekartlegging på jordbrukseiendommer i Malvik

Norsk ornitologisk forening skal på oppdrag fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) gjøre registreringer av fugl i Malvik. Registreringene vil starte fra slutten av mai og vare ut første del av juni på ni utvalgte jordbrukslandskap i Malvik. 

drenering 2

Nytt digitalt søknadssystem for søkere av SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.