Kartutsnitt NVE

Kvikkleire og skredfare i Malvik

Vi vet at mange av dere har økt bekymring for skredfare der dere bor. Vi har stor forståelse for at våre innbyggere som bor i områder med kvikkleire, er bekymret etter at det ble utløst et stort kvikkleireskred på Gjerdrum 30. desember 2020. Vi ønsker derfor å komme med informasjon om kvikkleire og skredfare i kommunen vår, og hvordan vi følger opp dette.

Er det farlig å bo på kvikkleire?

Generelt er det trygt å bo på kvikkleire, også i Malvik, så lenge kvikkleiren får ligge uforstyrret der den er.  Kvikkleireskred kan utløses av naturlige årsaker som erosjon fra vassdrag. Dette er langsomme prosesser som foregår over mange år. De fleste kvikkleireskred utløses dessverre av menneskelige inngrep, som anleggsarbeid, graving, flytting av masser og annen terrengbelastning. Det er viktig å merke seg at de aller fleste tiltak er søknadspliktig gjennom byggesak eller arealplan. I disse prosessene stiller kommunen krav angående geotekniske undersøkelser og prosjektering.

Bygging i kvikkleireområder

Avhengig av størrelsen på skredet kan et kvikkleireskred få svært alvorlige konsekvenser, med omfattende skader på bebyggelse og infrastruktur. Det stilles derfor strenge krav til sikkerhet ved oppføring av bolig, graving eller andre inngrep i områder med dokumentert kvikkleire. Men også i områder hvor det er mistanke om kvikkleire eller ustabil grunn. Skal du bygge, grave eller utføre andre arbeider i slike områder, må du dokumentere at tiltaket tilfredsstiller kravene til skredsikker byggegrunn, i henhold til kapittel 7 i Byggteknisk forskrift (TEK17) , samt NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Med andre ord vil dette som oftest bety at det må fremlegges en geoteknisk uttalelse fra fagfolk innenfor området som sier noe om tiltaket er gjennomførbart, eller om det er nødvendig med sikringstiltak, eller andre tiltak som forbedrer stabiliteten. 

Kvikkleire kan også forekomme utenfor registrerte kvikkleiresoner. Kvikkleire finnes i områder med marin leire under marin grense (cirka 0 til 180 meter over havet i Malvik). Det skal derfor vises generell aktsomhet ved alle inngrep i slike områder. I plan- eller byggesaker hvor det er tvilstilfeller om skredsikker byggegrunn, kan kommunen kreve at tiltakshaver/grunneier dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot skred, ved at det gjøres en geoteknisk vurdering eller gjennomføres grunnundersøkelser.

Kvikkleiresoner i Malvik kommune

Kvikkleirekartleggingen foregår fortløpende på nasjonalt nivå, og vi får bedre oversikt over grunnforholdene etter hvert som flere områder blir kartlagt. I Malvik kommune er det kartlagt mange kvikkleiresoner som stort sett ligger fra Hundhammeren i vest, til Muruvik i øst. Kart over kvikkleiresonene finner du i NVEs temakart for kvikkleire. Det finnes mer informasjon hos blant annet NGU.

Ser du tegn i terrenget som kan tyde på økt skredfare?

Vi oppfordrer grunneiere i Malvik kommune til å følge med på større endringer i terrenget, eller pågående erosjon i vassdrag som kan tyde på at det er økt fare for skred. Vi ønsker at kommunen blir varslet dersom dette er tilfellet. Kontaktinformasjon finner du her.

Vi vil samtidig minne om at grunneier har det primære ansvaret for å sikre egen eiendom mot naturskade. Dersom det oppdages erosjon langs bekker og elver, oppsprekking i terrenget, overflateglidninger eller andre tegn på at det er økt fare for skred, vil vi oppfordre til at grunneier engasjerer geotekniker og eventuelt iverksetter sikringstiltak på egen eiendom.

Mer informasjon om kvikkleire og skredfare  på NVEs temasider om kvikkleire.