Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Koronarelatert informasjon

Her finner du informasjon om anbefalinger, restriksjoner, vaksinering og smitte.

Tiltak og anbefalinger

Nasjonale tiltak

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Gjeldende tiltak knyttet til barnehager, skoler og SFO fram til midnatt natt til lørdag- 15. januar, finner du her.

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
 • Vaksiner deg.
 • Hold deg hjemme ved sykdom.
 • Test deg for koronavirus ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Avstand og sosial kontakt

 • Alle anbefales å holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen om en meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole.
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper.
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære.
 • Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig.
 • Anbefaling om å unngå håndhilsning.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt.
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.
  Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Organisert idretts- og fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne over 20 år

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og en meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meters avstand.
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Barnehager, skoler og SFO

 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler.
 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det er nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • det er nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Høyere utdanning

 • Det er krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maksimalt 30 personer med en meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Arbeidsliv

 • Det er påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Det er anbefaling om en meters avstand
 • Det er anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Det er påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på.

​Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

 • Innendørs: Maksimalt 30 personer, maksimalt 50 personer ved minnestund.
 • Utendørs: Maksimalt 50 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum innendørs.

​Offentlige arrangementer innendørs:

 • Uten faste tilviste plasser: Maksimalt 30 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Maksimalt 200 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper med videre. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Kollektivtransport

 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
 • Krav om munnbind dersom man ikke kan holde en meters avstand.
 • I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Serveringssteder

 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Karantene og testing

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst sju døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst en uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

  Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg tre dager etter nærkontakt, og ny test to dager senere (dag fem). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

  Her kan du lese om endringer i TISK-strategien.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst en meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maksimalt 20 personer ved innendørs gruppetrening.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør overholdes for blant annet treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Innreise – ankomst Norge

 • Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.
 • Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.
 • Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronavirus siste seks måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.
 • Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått koronavirus siste seks måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

Kilde: regjeringens pressekonferanse 13. januar.

Testing

Bestille koronatest

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

Du bør holde deg hjemme og teste deg når du får symptomer på korona, også dersom du er fullvaksinert. Du bestiller koronatest på helsenorge.no, eller ved å ringe koronatelefonen

Her kan du bestille time for koronatest på helsenorge.no.

Online bestilling av time for koronatesting gjør du med bankID eller bankID på mobil.
Hvis du ikke kan bestille time på nett, ta kontakt på koronatelefonen på 73 97 20 99.

Koronatelefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 09.00 til 12.00.

Her finner du mer informasjon om å bestille koronatest.

Hvor foregår testingen?

All testing foregår i Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

Hurtigtesten hjemme viser at jeg har testet positivt på koronavirus. Hva gjør jeg?

Hvis du er bosatt i Malvik, og tester positivt via hurtigtest hjemme må du sende melding via helsenorge.no med beskjed om positiv hurtigtest, eller ringe koronatelefonen på 73 97 20 99.

Te

Når og hvor får jeg prøvesvar?

Prøvesvar etter PCR-test er i utgangspunktet klart i løpet av påfølgende dag. Du får tilsendt tekstmelding når svaret er klar. Prøvesvaret får du ved å logge inn på helsenorge.no.
Ikke ring koronatelefonen for prøvesvar.

Det kan bli tatt hurtigtest samtidig som du tar PCR-test. Prøvesvaret på hurtigtest er klart omtrent 30 minutter etter at du har tatt testen. Du får tilsendt tekstmelding når svaret er klar. Prøvesvaret får du ved å logge inn på helsenorge.no.
Ikke ring koronatelefonen for prøvesvar.

Det er kun mulig å hente ut hurtigstest etter avtale. Hurtigtesten henter du ut ved testlokalet, alle ukedager mellom klokken 08.30 og 16.00.

Hva gjør jeg ved positiv PCR-test?

Ved positiv PCR-test får du tilsendt tekstmelding om hva du skal gjøre.

Hvis PCR-testen er positiv betyr det at du må isolere deg i 6 døgn fra symptomdebut (eller fra testtidspunkt dersom du ikke har symptomer). For å kunne gå ut av isolasjon etter 6 døgn må du ha vært feberfri i minst 24 timer, uten bruk av febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Du kan ikke teste deg ut av isolasjon, da PCR-prøve vil være positiv opp til flere måneder. 

Smittekarantene – fra bekreftet tidspunkt for smitte hos person i isolasjon 

Husstandsmedlemmer som ikke bor tett på den smittede i isolasjonsperioden, og som ikke selv har testet positivt, ilegges smittekarantene i 10 dager. Disse kan teste seg ut av smittekarantene etter negativt svar på test fra dag 7. 

Husstandsmedlemmer som ikke kan leve adskilt fra den smittede ilegges smittekarantene i 14 dager. Disse kan teste seg ut av smittekarantene etter negativt svar på test fra dag 11. 

Det er viktig at du varsler eventuelle nærkontakter siste 48 timer (før symptomdebut eller testresultat) om at du har testet positivt, slik at de kan være obs på symptomer og teste seg på dag 3 og 5 etter siste kontakt med deg.

Mer informasjon om karantene og isolasjon finner du på helsenorge.no.

Book your COVID-19 test

You can schedule an appointment for testing online.

We encourage everyone who thinks they have been infected with the coronavirus to get tested.

Testing is done at this address: Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

You can also schedule a test for your children via this service.

The COVID-19 test is ordered online using BankID on a computer or your cell phone.

Feel free to call the corona hotline if you do not have the opportunity to order online.
Telephone: 73 97 20 99

The hotline are open Monday to Friday from 09.00 to 12.00.

If you have questions about your appointment for vaccination, please contact the vaccine hotline.
Telephone: 482 62 030.

The hotline are open Monday to Friday from 09.00 to 12.00.

When and where can I find my test result?

The test results will be available online via helsenorge.no. You must log on to this service.

Please do not call the corona hotline to ask about your test results.

Testing av barn

Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får symptomer på korona, eller har hatt nærkontakt med en som er smittet. I kommuner med høy smitte, kan det være aktuelt å masseteste barn og ungdom

Vaksinering

Bestille time for første vaksinedose

Hvis du enda ikke har fått koronavaksine, bestiller du dette ved å logge inn på helsenorge.no.
Hvis du ikke kan bestille time på nett, ta kontakt på vaksinetelefonen, 482 62 030.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til fredag 09.00 til 12.00.
All vaksinering foregår ved Malvik Senter på Sveberg.

Har du allerede fått en vaksinedose, skal du samtidig ha fått time for andre dose.

Hvor foregår vaksineringen?

All vaksinering foregår ved Malvik Senter på Sveberg.

Samtykkeskjema for personer under 16 år

Alle under 16 år må ha med seg samtykkeskjema for koronavaksinering.
Her finner du samtykkeskjema.

Hvem kan få oppfriskningsdose?

Regjeringen planlegger for at hele den voksne befolkningen kan få en oppfriskningsdose før påske 2022.

Enkelte grupper vil blir prioritert, og det er i hovedsak ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Regjeringen har bedt kommunene om å tilby oppfriskningsdose til alle som er 45 år og eldre når alle som er 65 år og eldre har fått tilbud. Også alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten skal få tilbud om oppfriskningsdose.

Gruppe en

Alle som tilhører denne gruppen, tilbys toppfriskningsdose så raskt det er gjennomførbart.
Gruppe en består av personer med følgende tilstander:

 • organtransplanterte
 • benmargstransplanterte de siste to årene
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • alvorlig nyresvikt, stadium fem eller i aktiv dialyse
 • avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon

Gruppe to

Behov for oppfriskningsdose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialhelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om oppfriskningsdose.
Gruppe to består av personer med følgende tilstander:

 • kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
 • pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
 • pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Jeg er over 65 år, men har ikke fått innkalling til oppfriskningsdose

Alle i den voksne befolkningen får tilbud omoppfriskningsdose. Du behøver ikke å gjøre noe for å få innkalling.
Innkalling og vaksinering starter med de eldste først.

Jeg har underliggende sykdommer, får jeg fremskyndet tilbud om oppfriskningsdose?

Ja det gjør du. Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose. Send melding via helsenorge.no, eller ring vaksinasjonstelefonen for spørsmål. Du må dokumentere at du går på immundempende medisiner for å få tidligere innkalling. Følger du behandling ved St. Olavs hospital, skal dette meldes inn av sykehuset. Du må selv ta kontakt hvis du har spørsmål om å fremskynde time, fastlegen er ikke direkte ansvarlig for å melde fra om dette.

Oppsatt tidspunkt passer ikke. Kan jeg endre dette?

Du kan avbestille time for testing via helsenorge.no. hvis det er mer enn 24 timer til timen din. Er det mindre enn 24 timer til test, ta kontakt på koronatelefonen 73 97 20 99.

Hvorfor tilbys barn mellom 12 og 15 år koronavaksine, og hvor mange doser skal de ha?

Vaksinasjonstilbudet til barn i denne aldersgruppen er først og fremst for å hindre at de selv får alvorlig koronasykdom. Selv om barn og unge vanligvis får et mildt forløp, er det enkelte som rammes hardere.

Barn mellom 12 og 15 år tilbys en vaksinedose.

Hvorfor tilbys ungdom på 16 og 17 år koronavaksine, og hvor mange doser skal de ha?

Det har i lengre tid blitt tilbudt vaksine til denne aldersgruppen. Årsaken er at det viser seg at aldersgruppen 16 til 19 år langt oftere blir smittet av koronavirus enn yngre barn. Ungdommene ønsker også selv å vaksineres.

Tilbudet går ut til alle født i 2004 og 2005. Dette utgjør 127 000 ungdommer. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan selv samtykke til vaksinering.

Alle som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte.

Ungdom på 16 og 17 år tilbys to vaksinedoser.

Hvor lang tid tar det før vaksinen har effekt?

Full effekt, det vil si 95 prosent beskyttelse, opptrer innen en uke etter at man har fått andre dose. Sannsynligvis får du noe beskyttelse allerede etter første stikk, men det er begrenset hvor mye og hvor lenge den varer.

Må jeg vaksinere meg hvis jeg har hatt koronavirus?

Vi anbefaler også de som har hatt korona å vaksinere seg.

Må jeg overholde smittevernreglene selv om jeg har hatt korona?

Ja.

Hvor kan jeg finne informasjon om eventuelle bivirkninger?

Alle vaksiner kan gi bivirkninger, også vaksinene mot koronaviruset, men de fleste er milde og forbigående. Den vanligste bivirkningen som er registrert i forbindelse med vaksinene er milde smerter og hevelse på injeksjonsstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse oppstår som regel i løpet av de første dagene etter vaksinasjon, og går som regel over etter en til to dager.

På Legemiddelverkets nettsider finner du mer informasjon om bivirkninger.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer etter å ha tatt vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell. Hvis de mistenker alvorlige eller ukjente reaksjoner som skyldes vaksine plikter de å melde fra, slik at man til enhver tid har oversikt over dette. Det er også mulig å melde fra selv via helsenorge.no.

Jeg er ikke i risikogruppen. Hvorfor bør jeg vaksinere meg?

Fordelen med at så mange som mulig vaksinerer seg er at vi som samfunn klarer bedre å stå imot viruset. En høyere andel vaksinerte i befolkningen vil sannsynligvis gi bedre beskyttelse for de sårbare.

Jeg har akkurat flyttet til Malvik. Får jeg vaksine i kommunen?

Alle som bor i Malvik, får tilbud om vaksine i kommunen. Hvis du akkurat har flyttet til kommunen, ta kontakt med koronavaksinetelefonen på 482 62 030 for å få bekreftet at du står på listen.

Jeg bor i Malvik, men har fastlege i en annen kommune. Får jeg tilbud om vaksine i kommunen?

Ja. Alle som bor i kommunen får tilbud om vaksinen, uavhengig av hvor du har fastlege.

Jeg er folkeregistrert i Malvik, men befinner meg i en annen kommune. Hvordan vil jeg bli vaksinert?

Ifølge smittevernloven §7-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om vaksinasjon. Dersom du oppholder deg i en annen kommune over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter kommunen du oppholder deg i, for å høre om de kan vaksinere deg.

Hva koster det å ta vaksinen?

Regjeringen har bestemt at vaksinasjon mot koronavirus tilbys helt gratis.

Er det noe jeg bør passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering må du avklare dette med din fastlege.

Dette må du også huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis.
 • Bruk munnbind.
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte

Du skal ikke møte opp til sin vaksinasjonstime hvis du har: 

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
 • har korona og er i isolasjon
 • er i karantene eller venter på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste sju dagene
 • det har gått mindre enn tre uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom
 • er gravid eller ammer uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Hva skjer under selve vaksinasjonen?

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Vaksinen blir satt med sprøyte i overarmen. 

Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, noen må vente i 60 minutter. Dette for at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.
Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Veiledere og kontakt

Koronatelefon, vaksinasjonstelefon og Helsedirektoratets informasjonstelefon

Koronatelefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 09.00 til 12.00, på 73 97 20 99, hvis du har spørsmål om koronavirus.

Vaksinetelefonen er også åpen mandag til fredag 09.00 til 12.00, på 482 62 030, hvis du har spørsmål om blant annet å flytte time for vaksinasjon.

Du kan også ta kontakt med informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på 815 55 015.

Tall og statistikk

Antall positive tester

Oversikten viser personer med bostedsadresse i Malvik kommune.

Måned

Antall positive tester per måned

Januar

334*

2021

 

Desember

163

November

155

Oktober

59

September

75

August

53

Juli

10

Juni

30

Mai

20

April

1

Mars

1

Februar

0

Januar

30

2020

 

Desember

35

November

5

Oktober

4

September

0

August

0

Juli

0

Juni

0

Mai

0

April

5

Mars

6

 

* oppdaterte tester til og med 20. januar.