Kontrollutvalget 2019–2023

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalgets arbeid

Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Malvik kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Malvik på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Malvik kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Kontrollutvalget jobber for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Malvik kommune følges opp

Her finner du oversikt over innkallinger, protokoller og annen informasjon på nettsiden til Kontrollutvalgssekreteriatet Midt-Norge IKS.

Medlemmer

Frank Arne Hammer 

frank-arne.hammer@malvik.kommune.no

Høyre (leder)

Jahn Harry Kristiansen

jahn.h@online.no

Arbeiderpartiet (nestleder)

Aslaug Rustad

aslaug.rustad@oimat.no

Senterpartiet

Kirsti Hamre Nilsen

kirsti-hamre.nilsen@malvik.kommune.no

Pensjonistpartiet

Halvard Dahle

halvard.dahle@getmail.com

Høyre

Varamedlemmer

Monica M. Hatlen

 

Høyre

Ellen Zirr Buaas

 

Arbeiderpartiet

Torkel Ystgaard

torkel.ystgaard@malvik.kommune.no

Senterpartiet

Per Brandt Walseth

per.walseth@live.no

Pensjonistpartiet

Ingrid Hvidsand

 

Høyre