barn i snøen

Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030

29. januar 2018

En god samfunnsutvikling legger til rette for gode levekår for oss som innbyggere. Visjonen vår "Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling", legger føringer for hva vi skal strekke oss etter de neste årene mot 2030.

Innledning

Prosessen fram mot ferdig plan

Kommuneplanens samfunnsdel er revidert etter en prosess med medvirkning fra innbyggere, politikere, råd/utvalg, barn og unge, ansatte, tillitsvalgte, lag og organisasjoner samt kommunens samarbeidspartnere.

I oppstarten av prosessen evaluerte en tverretatlig arbeidsgruppe status på ulike områder. Dette ga grunnlaget for planstrategi som ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2016, sak 75/16, og planprogram vedtatt i kommunestyret 24.04.2017, sak 21/17. Disse to dokumentene er førende for arbeidet med samfunnsdelen.

Det er holdt to temamøter i kommunestyret og ett folkemøte på Midtsand. I tillegg har representanter fra administrasjonen deltatt på møter med råd/utvalg og lag/organisasjoner, og ansatte og tillitsvalgte har jobbet med innhold til samfunnsdelen. Resultatet fra disse møtene og fra formelle høringsuttalelser er tatt hensyn til i revideringen. Rådmannens strategiske lederteam har ledet arbeidet med å innarbeide innspillene.

Malvik 2030 - en plan for framtiden

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for de nærmeste tolv årene.

Kommunestyret vedtar planen og har sammen med rådmannen ansvar for at den gjennomføres. Dette er også en plan hvor det legges til rette for at den enkelte innbygger kan bidra i utviklingen av lokalsamfunnet.

Planen sier også noe om Malviks rolle regionalt og nasjonalt.

Visjon for Malvik kommune

Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling

Visjonen vår legger føringer for hva vi skal strekke oss etter. Ordet «sammen» sier noe om at det er mange aktører - både kommuneorganisasjonen, lokalsamfunnet og eksterne samarbeidspartnere - som må bidra gjennom dialog og samarbeid for at vi skal lykkes. En god samfunnsutvikling legger til rette for gode levekår for innbyggerne, og gjør det lettere for den enkelte å ta sunne valg som fremmer ei god helse.

Overordnede mål for perioden 2018–2030

Innledende kommentarer:

Mål 1 med tilhørende delmål legger grunnleggende føringer for de andre målene.

Ordet «Vi» i de overordnede målene viser at arbeidet med målet omfatter og forplikter mange aktører, som folkevalgte, kommunen som organisasjon, innbyggere, statlige, regionale og lokale samarbeidspartnere, næringslivsaktører og utbyggere.

Mål 1 og mål 8 er primært mål for organisasjonen Malvik kommune.

  1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging
  2. Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill
  3. Vi skal kunne velge å leve sunt
  4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning
  5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring
  6. Vi har et variert og aktivt kulturliv
  7. Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold
  8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon
     

Mål 1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

Samfunnsplanlegging skal ivareta svært mange hensyn og behov for å kunne oppnå helhetlige og gode løsninger. Her har vi gjort et utvalg av overordnede delmål som er utgangspunkt for alt planarbeid, enten dette utføres av det offentlige eller av private aktører.

Delmål for å oppnå dette

1.1     Vi skal ta vare på våre natur- og energiressurser for framtidige generasjoner gjennom langsiktig arealplanlegging.
1.2     Vi skal konsentrere bebyggelsessonene og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester med begrenset bruk av bil. Vi skal ta  aktiv del i arbeidet med utvikling og oppfølging av byutviklingsavtaler for å nå nullutslippsmålet slik at alle nye transportbehov ved byvekst løses ved gange, sykkel eller kollektivtransport.
1.3     Vi skal ta vare på trygghet og sikkerhet ved målrettet arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
1.4     Vi skal sørge for god kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning og avløpsanlegg.
1.5     Vi skal ha folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet i fokus når vi utvikler eksisterende og nye utbyggingsområder.
1.6     Vi skal legge vekt på universell utforming og helsefremmende tiltak.
1.7     Vi skal sørge for gode tjenester og service til innbyggerne. Interkommunale samarbeid kan være et virkemiddel.

Mål 2. Vi er en attraktiv kommune for næringsetablering og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill

Med Malviks beliggenhet vil vi ha en sentral rolle i nærings- og boligutviklingen i regionen. Det vil derfor være av stor betydning at Malvik kommune tar aktivt medansvar i og har en bevisst holdning til regional utvikling. Kommunene i Trondheimsregionen er viktige samarbeidspartnere. Kommunen er en del av et regionalt arbeidsmarked med korte avstander. I tråd med antatt befolkningsvekst er det viktig å øke antall arbeidsplasser i Malvik, slik at flere innbyggere kan ha mulighet for å få sitt arbeidssted innenfor kommunegrensen. Samtidig vil befolkningsvekst og bosettingsmønster påvirke framtidig attraktivitet for etablering av arbeidsplasser.

Alle skal kunne etablere seg og bo i egen bolig. Dette bidrar til god livskvalitet. Bolig skal som hovedregel være et privat ansvar. Kommunen skal bidra med aktiv veiledning.

Delmål for å oppnå dette

2.1     Vi skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv, og tilrettelegge for mangfold i boligbyggingen som sikrer flere sosiale grupper mulighet til å kjøpe sin egen bolig.
2.2     All bolig- og næringsutvikling i Malvik skal skje på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser.
2.3     Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen og i tråd med bestemmelser i interkommunal arealplan (IKAP).
2.4     Utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer.
2.5     Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling.      
2.6     Vi skal styrke kollektivknutepunkt og arbeide for et fleksibelt, rimelig og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene.
2.7     Vi skal bidra til en positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.

Mål 3. Vi skal kunne velge å leve sunt

Arbeid for å fremme god folkehelse (fysisk, psykisk og sosialt) omfatter ikke bare innsats innenfor helsetjenestene, men i enda større grad handler det om andre samfunnsforhold og faktorer som påvirker innbyggernes levekår og helse. Eksempler på dette kan være lys, støy, stråling, klima, kosthold, utfartsområder, boligstruktur og sosiale nettverk.

Delmål for å oppnå dette

3.1     Vi skal iverksette tiltak som bidrar til inkludering og utjevner sosiale helseforskjeller. Det skal tilrettelegges med tanke på en aktiv livsstil og faktorer som fremmer god psykisk helse.
3.2     Vi skal gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle ved å videreutvikle et godt utbygd sammenhengende og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett.
3.3     Vi skal sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg.
3.4     Vi skal tilrettelegge friluftsområder, og samtidig ta vare på primærnæring og biologisk mangfold. Vi skal utvikle Malviks del av den sammenhengende kyststien mellom
Trondheim og Stjørdal når jernbanen er lagt i tunnel.
3.5     Vi skal legge til rette for grønne soner fra boligområder til marka og sjøen og etablere flere parkeringsplasser og stoppesteder for kollektivtrafikk i tilknytning til utfartsområder.
3.6     Skoler og barnehager skal ha tilgang på gode ute- og nærområder.


Ønsker fra skolestarterne ved Vikhammeråsen barnehage:

At det skal gå an å være sammen med barna som er
eldre på skolen og vi vil ha snarveier på skoleveien.»

Innspill fra Hommelvik ungdomsskole:

Flere turstier over hele kommunen, flere møteplasser utendørs.»

Ulikhet handler ikke om å ha mye eller lite. Ulikhet handler om å bli plassert sosialt lavere enn andre i samfunnet. Dette får effekt på helse, levealder og viktige verdier som evnen til å stole på andre mennesker. (Professor Richard Wilkinson, Universitetet i Nottingham)

Mål 4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning

Frivillighet og dugnadsinnsats er et fundament i lokalsamfunnet, og gjennom sosiale nettverk og dialog skapes identitet og fellesskapsfølelse. Gjennom eget engasjement har vi mulighet for å delta i og påvirke beslutningsprosesser, og dermed videreutvikle blant annet basisfunksjoner, kulturaktivitet, rekreasjons- og aktivitetsområder der vi bor.

Delmål for å oppnå dette

4.1     Vi skal sikre arealer og legge til rette for gode møteplasser i nærmiljøet, gjerne på tvers av generasjoner og med en blanding av organiserte og uorganiserte aktiviteter.
4.2     Innbyggere og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til relevant informasjon og rådgivning fra Malvik kommune.
4.3     Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne, blant annet gjennom samordning og videreutvikling av arenaer for dialog.
4.4     Gjennom dialog skal vi utvikle en felles forståelse og aksept for innhold, kvalitet og omfang på kommunens ytelser. 
4.5     Lag og organisasjoner skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet.
4.6     Vi skal legge til rette for å ta imot og integrere flyktninger/asylsøkere.


Fra Sandfjæra barnehage:                                 

«En ring av gull, en riktig stor
med plass til alle hender.
Der ingen er størst, der ingen er minst,
der ingen er først, der ingen er sist.
Vi holder fast, så alle kjenner
at ringen er smidd av gode venner.»

Mål 5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring

Læringsbegrepet er tradisjonelt knyttet til skolegang, studier og arbeidsliv, men berører i praksis all menneskelig virksomhet livet gjennom, i og utenfor de ulike samfunnsinstitusjonene. Gjennom hele livsløpet må enkeltmennesket ha mulighet for deltakelse, mestring og positive opplevelser.

Delmål for å oppnå dette

5.1     Vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud ved å ha spesiell oppmerksomhet på overgangsfaser.
5.2     Vi skal sørge for et tjenestetilbud som er opptatt av helhet, sammenheng, tilpasset opplæring, mestring og muligheter.
5.3     Vi skal ha kunnskap og muligheter for å kunne gi barn, unge og voksne lærings- og utviklingsfremmende tilbakemeldinger.
5.4     Vi skal legge vekt på tidlig innsats. Kommunens veiledende og utøvende rolle overfor utsatte grupper skal ha spesiell oppmerksomhet for å motvirke utenforskap og øke deltakelsen i lokalsamfunnet.
5.5     Malvik kommune skal utvikle lokale arenaer som kan gi sambruk flest mulig timer i døgnet.


Utsagn fra Sandfjæra barnehage:

Man skal lek for at hjertet skal like livet.»

Mål 6. Vi har et variert og aktivt kulturliv

Innbyggerne i Malvik skal ha mulighet for deltakelse, mestring, positive opplevelser og rekreasjon uavhengig av alder, funksjonsevne, etnisitet og kjønn. For å oppnå dette er det vesentlig at vi videreutvikler det mangfoldige kulturlivet i kommunen, og at vi etablerer nettverk og samarbeid med kulturinstitusjoner utenfor kommunegrensen. Kultur, som også innbefatter idrett og friluftsliv, har stor verdi i seg selv. Samtidig har området stor innflytelse på andre samfunnsområder.

Delmål for å oppnå dette

6.1     Vi skal legge til rette for et bredt tilbud for alle gjennom samordning av møtearenaer/fysiske arenaer for sambruk, og ved samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
6.2     Vi skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke oppmerksomheten og tilgjengeligheten til dem.
6.3     Vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår. 

Mål 7. Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold

Arbeidet med å redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser regnes som en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor. Utbygging av fornybar energi og energieffektivisering må ses i sammenheng med dette. Miljøkvaliteter vil ha stor innvirkning på levekår og folkehelse. Matproduserende jord må forvaltes på en ansvarlig måte. Malvik kommune med sine korte avstander har gode muligheter til å ta ansvar for tiltak som gagner klima og energi, samtidig som det vil være avgjørende å se problematikken i en større sammenheng både regionalt, nasjonalt og globalt.

Den varierte naturen og topografien i Malvik gir betingelser for et rikt og variert biologisk mangfold. Dette mangfoldet omfatter alt fra mikroorganismer til store dyr og deres leveområder. Den største trusselen mot mangfoldet i dag er arealdisponering, forstyrrelser og ødeleggelse av arters leveområder. Kommunen har derfor en avgjørende rolle i å ta vare på mangfoldet av arter og økosystemer.

Delmål for å oppnå dette

7.1     Ved planlegging og utbygging av konsentrerte nærings- og boligområder i Hommelvik, på Sveberg og Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger.
7.2     Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport.
7.3     Miljøprofilen skal synliggjøres i all vår virksomhet, og Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger.
7.4     Vi skal fokusere på bærekraftig utvikling med krav om kunnskapsbasert forvaltning.
7.5     I utbyggingssaker skal vi ta spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og truede og sårbare arter.
7.6     Malvik kommune skal gjøre innbyggere og besøkende bevisst på de store natur- og friluftskvalitetene i Malvik gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid.
7.7     Vi skal bidra til en aktiv forvaltning av jord- og skogressursene i kommunen.
7.8     Malvik kommune skal utarbeide en klima- og miljøplan med forpliktende målsetting om kutt i utslipp av klimagasser.


Innspill fra Vikhammeråsen grendaskole:

Vi er bekymret for klimaendringene, og det er derfor viktig at vi som er unge i dag gjør gode valg i årene som kommer. Vi må bidra til at samfunnet tar ansvar. Samfunnet det er oss.»

Innspill fra Saksvik skole:

Tenk på hvor skog hugges. Det kan ødelegge for en dyreart hvis trær eller jord ødelegges.»

Mål 8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

Malvik kommune som organisasjon har et overordnet ansvar for at alle mål og delmål i denne planen ivaretas, og i forlengelsen av dette er det avgjørende at organisasjonen fortløpende videreutvikler seg. Organisasjonen skal gjenspeile samfunnets mangfold, og i bunnen for dette ligger verdiene

«Åpen – Nyskapende – Samhandlende».

Malvik kommune omfatter i denne sammenheng både folkevalgte som arbeidsgiver og alle ansatte.

Delmål for å oppnå dette

8.1     Malvik kommune skal ha en effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet. En god styring av aktiviteten med et langsiktig perspektiv skal øke kommunens handlingsrom for å møte de omstillingene samfunnsutviklingen krever.
8.2     Malvik kommune skal preges av en verdibasert ledelse hvor ledere og ansatte jobber sammen for å utvikle en felles kultur i hele organisasjonen.
8.3     Malvik kommune skal bruke kunnskapsbaserte metoder.
8.4     Malvik kommune skal oppnå reelt digitalt førstevalg for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte. Digitalisering skal bidra til å gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet.
8.5     Malvik kommune skal ha en tydelig bedriftsprofil i arbeidsmarkedet for å sikre rekruttering. Malvik kommune skal være den foretrukne kommune for praksisstudenter og lærlinger.
8.6     Malvik kommune skal utvikle heltidskultur med fokus på tjenestekvalitet.
8.7     Malvik kommune vil arbeide aktivt med helse, miljø og sikkerhet for egne ansatte og i sin rolle som byggherre.

Avslutning

Befolkningsvekst

Malvik kommune ønsker å legge til rette for befolkningsvekst. Denne vil vi styre med utgangspunkt i målene og delmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Med sin beliggenhet, er kommunen også innstilt på å ta sin del av ansvaret for regional befolkningsvekst.

Veien videre

For mange lesere vil kanskje mål og delmål i planen virke svært generelle. Hvor står det noe om skolestruktur, kulturhus eller eldrekafé? Har ikke kommunen tatt innspillene på alvor?

Mange innspill fra medvirkningsprosessen vil først komme fram i kommuneplanens handlingsdel og i utviklingsplaner, selv om de også har spilt en viktig rolle i utviklingen av samfunnsdelen.

I denne planen fokuserer vi på overordnede mål og delmål for de neste 12 årene. Disse skal konkretiseres gjennom kommuneplanens arealdel, handlingsdel og økonomiplan. Handlingsdelen blir videre konkretisert gjennom kommunens årsbudsjett og utviklingsplaner. Intensjonen er at mål og tiltak for hvert år er del av en «rød tråd» som henger sammen med overordnede mål fra samfunnsdelen.

denrodetraaden.jpg

Hvordan vet vi om vi lykkes?

Kommuneplanens samfunnsdel skal være et aktivt dokument. En forutsetning for å lykkes, er dermed at politiske vedtak og andre beslutninger er i tråd med denne planen. Det er videre en forutsetning at tiltak evalueres og at behov for endringer fanges opp og behandles i blant annet årsrapportering slik det er skissert i figuren over.