English A A A A A
Politikk

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, unntatt de delene med innsigelse, ble vedtatt i kommunestyret 29. april 2019. For de delene av planen hvor det er knyttet innsigelse er det fortsatt mekling mellom partene.

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i Malvik kommune. Veldig forenklet kan en si at KPA er en plan for hvilke områder i Malvik som kan brukes til hva - eksempelvis boligbygging, næringsutvikling, friluftsliv, landbruk, og så videre - i årene fram mot 2030.

Kommunestyret vedtok 18. juni 2018 å sende et første utkast til KPA ut på offentlig høring. Høringsperioden varte til 16. september 2018, og det kom inn hele 103 uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger og offentlige myndigheter.

Planbestemmelser, planbeskrivelse, plankart og andre dokumenter kan du se og laste ned i GISLINE WebPlan.

Saksgang for kommuneplanens arealdel 2018 - 2030:

Frist for innspill til revideringen 30.04.2017

Se her for alle innspill til revideringen

1. gangsbehandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 09.05.2018

PS 13/18

1. gangsbehandling i kommunestyret 18.06.2018

PS 36/18

Offentlig ettersyn og høring 06.07.2018 - 16.09.2018
Orientering om planen fra rådmannen til kommunestyret 25.03.2019
2. gangsbehandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 03.04.2019

PS 9/19

2. gangsbehandling i kommunestyret 29.04.2019

PS 23/19

Avklaring innsigelser til kommuneplanens arealdel 30.09.2019

PS 65/19

Behandling av innsigelser til parkeringsbestemmelser 14.10.2019

PS 84/19