English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Kommunedirektørens strategiske lederteam

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Kommunedirektørens oppgaver og myndighet er hjemlet i kommunelovens § 13-1. Kommunedirektørens strategiske lederteam består av kommunedirektør, organisasjonssjef, tre kommunalsjefer og økonomisjef.

Kommunedirektør Stig Roald Amundsen

Mobil: 992 53 407
E-post: stig-roald.amundsen@malvik.kommune.no

Ansvarsområder

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for saksforberedelse til politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak og for administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. Hovedområdene i kommunedirektørens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging. Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler. 

Overordnet ledelse for følgende virksomheter: areal- og samfunnsplanlegging og næringssjefen.

Organisasjonssjef Jens Berget

Mobil: 996 23 456
E-post: jens.berget@malvik.kommune.no

Ansvarsområder

Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier.
Sørge for videreutvikling og nyskaping innen organisasjonsavdelingen som består av kommunedirektørens fagstab, personal, IT og servicetorg.
Økonomi, fag og personalansvar innen området.
Drøftinger og forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.
Organisasjonsutvikling.
Lederstøtte til ledere i Malvik kommune.
Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området.

Kommunalsjef Tone Østvang

Telefon: 73 97 21 38
Mobil: 992 74 526
E-post: tone.ostvang@malvik.kommune.no

Ansvarsområder

Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier. 
Sørge for videreutvikling og nyskaping innen helse og velferd. 
Økonomi, fag og personalansvar innen området.
Sørge for koordinering og samhandling både internt og med eksterne samarbeidspartnere.
Ansvar for utvalg for helse – og velferd.
Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området.
Overordnet ledelse for følgende virksomheter: Koordinerende enhet, Behandling og pleie, Boveiledningstjenesten, Helse og rehabilitering,
Hjemmesykepleien, Psykisk helsetjeneste og rus, NAV Malvik, fysikalske institutt og kommuneoverlegen.

Kommunalsjef Ros-Mari Berre

Mobil: 950 89 189
E-post: ros-mari.berre@malvik.kommune.no

Ansvarsområder

Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier. 
Sørge for videreutvikling og nyskaping innen barn og unge.
Økonomi, fag og personalansvar innen området.
Sørge for koordinering og samhandling både internt og med eksterne samarbeidspartnere.
Ansvar for utvalg for oppvekst og kultur.
Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området.
Overordnet ledelse for følgende virksomheter: barnehager, grunnskolene, barne- og familietjenesten og kultur.

Kommunalsjef Anne Irene Enge

Mobil: 994 69 437
E-post: anne-irene.enge@malvik.kommune.no

Ansvarsområder

Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier. 
Sørge for videreutvikling og nyskaping innen samfunnsutvikling og tekniske tjenester. 
Økonomi, fag og personalansvar innen området.
Sørge for koordinering og samhandling både internt og med eksterne samarbeidspartnere.
Ansvar for utvalg ARESAM.
Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området.
Overordnet ledelse for følgende virksomheter: eiendomsservice, ARESAM (areal- og samfunnsplanlegging) og FDV kommunalteknikk.

Økonomisjef Einar Spjøtvoll

Mobil: 952 63 737
E-post: einar.spjotvoll@malvik.kommune.no

Ansvarsområder

Ansvar for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder utarbeidelse av budsjett/økonomiplan/årsrapporter, finansforvaltning, innkjøpspolitikk, fremleggelse av periodisk regnskap og retningslinjer/reglement/utredninger innenfor økonomiområdet.
Oppfølging av økonomistyringen på virksomhetsnivå, herunder budsjettkontroller og tertialrapporter.
Oppfølging av kommunens økonomiplan.

Ansvar for oppfølging av politiske utvalg

Politisk utvalg

Ansvarlig

Vara

Kommunestyret

Stig Roald Amundsen

 

Formannskapet

Stig Roald Amundsen

 

Administrasjonsutvalget

Jens Berget

 

Utvalg for helse og velferd (HEVE)

Tone Østvang

 

Utvalg for oppvekst og kultur (OPKU)

 Ros-Mari Berre

Tone Østvang

Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø (ARESAM)

 Anne Irene Enge

 

Ansvar for andre utvalg

Arbeidsmiljøutvalget

Jens Berget

 

Trafikksikkerhetsutvalget (ARESAM)              

Anne Irene Enge

 

Eldrerådet

Marit Haugen

Tone Østvang

Brukerutvalget

Elise M. Mathisen

Tone Østvang