Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer

Kommunal hjorteviltforvaltning

Kommunen har i samarbeid med rettighetshaverne det lokale ansvaret for forvaltningen av rådyr, hjort og elg. Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer som trafikkpåkjørsler og skader på skog og innmark.

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for forvaltning og arbeid knyttet til utforming av regelverk innen forvaltning av viltressurser, jakt og fangst. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forvaltning av det høstbare viltet og oppfølgingen av hjorteviltregionene i fylket. Malvik kommune er med i hjorteviltregion 4 sammen med Tydal, Selbu, Trondheim, Klæbu og Melhus. Hensikten med hjorteviltregionene er å fremme samarbeid om en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning på tvers av kommunegrensene.

Malvik kommune har ikke et fast politisk særorgan for viltsaker (viltnemnd). Den kommunale myndigheten etter viltloven og naturmangfoldloven ligger hos kommunestyret og utvalg for areal og samfunnsplanlegging. Mange viltsaker håndteres av rådmannen og virksomhet for  areal og samfunnsplanlegging i tråd med delegasjonsreglementet. En del av den praktiske viltforvaltningen foretas av de godkjente hjorteviltvaldene. Les mer om kommunens myndighet og plikter her. Hjorteviltet har fått en egen portal med relevant informasjon, og et eget register for registrering av hjorteviltdata. I forbindelse med jakta leverer jegerne inn opplysninger fortløpende på Sett og skutt.

 

Organisering av hjorteviltjakta

Malvik er inndelt i to større, og tre mindre elgvald. Malvik grunneierlag og Meraker Brug er de to største, med et tellende areal på 65 500 daa hver. Det gis også fellingstillatelser på hjort på de to største valdene. Bestandsstørrelsen er i dag liten, men i observasjoner i Mostadmark tyder på at den er i vekst.

Mer informasjon om organisering, bestandssituasjon og avskyting finner du i rapporten "Forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune - 2013" under fanen Miljørapporter.

Informasjonsbrosjyre om hjorteviltet i Malvik kommune

Forside_infobrosjyre om hjortevilt.JPG

I "Hjortevilt i Malvik kommune" finner du informasjon om organisering, CWD, innsamling av sett-elg data, rutiner ved viltulykker og ettersøk m.m.

Ønsker du mer informasjon om hjortevilt:

http://www.hjorteviltregisteret.no  gir innsyn i registeret og lokal informasjon om bl.a. elg, hjort, rådyr og fallvilt i Malvik kommune.

http://hjortevilt.no  gir generell informasjon om hjortevilt, forvaltning, fakta og regelverk.

 

Hjort - Mostadmark, Foto: Tor Viken.jpg

Foto: Tor Viken, Mostadmark