English A A A A A

Kommunal gjennomgangsbolig

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kommunal bolig

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, men Malvik kommune har et ansvar for enkelte innbyggere.

Retten til nødvendig helsehjelp gjelder uavhengig av hvor du bor og type bolig.

For tildeling av omsorgsboliger med heldøgns omsorg gjelder egen kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (Kommunestyrets sak 37/17).

1. Virkeområde
Disse kriteriene legges til grunn ved tildeling av kommunale utleieboliger og boliger Malvik kommune leier av private til fremleie.

2. Formål med kommunale utleieboliger
Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. De leies ut til personer som er uten tilpasset bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Tildeling av bolig gjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i søkers situasjon og behovet vedkommende har for oppfølging. Flyktninger som bosettes for første gang i Malvik kommune, etter vedtak om bosetting fattet av kommunestyret, gis kommunal utleiebolig eller annen bolighjelp hvis de ikke ansees å ha mulighet til å skaffe bolig på egen hånd. Ved akutt bostedsløshet må søkeren kontakte NAV for vurdering av rett på midlertidig bolig etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27. Dersom saksbehandler får samtykke fra søkeren, kan saksbehandler videreformidle dette behovet til lokalt NAV kontor.

 

Målgruppe

Vanskeligstilte

Midlertidig vanskeligstilte på boligmarkedet 

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3.1. Inntekts- og formuesforhold
Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å skaffe seg egnet bolig

3.2. Andre boligvirkemidler
Søker som kan dra nytte av andre boligvirkemidler for å skaffe eller beholde bolig, skal ikke innvilges kommunal utleiebolig. Det skal legges vekt på om søker har mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av Husbankens virkemidler eller kan henvises til det private utleiemarkedet.

3.3 Botid og opphold
Søker skal ha en sammenhengende folkeregistret botid i kommunen de siste to årene med mindre særlige grunner foreligger. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i landet. Det stilles ingen krav om botid for flyktninger som bosettes for første gang i Malvik kommune.

3.4 Alder
Søker må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og tildeling skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat.

3.5 Andre vilkår
Søker må være uten egnet bolig, eller være i ferd med å bli uten bolig og ha behov for hjelp til å skaffe seg annet botilbud. Søkers helsemessige og sosiale årsaker vektlegges ved behandling av søknaden. Søker skal som hovedregel bare tildeles bolig forutsatt at søkeren inngår et forpliktende samarbeid om oppfølging med Malvik kommune.

4. Søknadsbehandling

4.1 Søknad
Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon som har betydning for søknaden. Søker kan bli innkalt til samtale eller det kan avtales at kommunen kommer på hjemmebesøk, hvis det er nødvendig for søknadsbehandlingen. Kommunens søknadsskjema skal fortrinnsvis benyttes.

4.2 Vedtak om innvilgelse
Det fattes hovedsakelig vedtak om tidsbestemte leiekontrakter. Ved behov for varig kommunal bolighjelp, kan tidsubestemte kontrakter vurderes. Vedtaket skal inneholde antall rom, kontrakts lengde, eventuelle vilkår for tildeling av boligen. Dersom søker fyller kriteriene for tildeling av kommunal bolig i punkt 3, men uten at kommunen har bolig for tildeling, skal det fattes vedtak om innvilget søknad ved ledighet. Når det blir bolig tilgjengelig, får søker tilsendt vedtak med tildeling av konkret bolig. Husleiekontrakt og videre oppfølging av leieforholdet gjøres i henhold til husleieloven.

4.3 Vedtak om avslag
Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse og informasjon om klageadgang. I tillegg skal avslaget inneholde råd og veiledning om alternative muligheter. Dersom søker tidligere har takket nei til tilbud om boligrådgivning og/ eller botilbud fra Malvik kommune, kan kommunen avslå en ny søknad dersom det ikke foreligger nye opplysninger i saken.

4.4 Bytte av bolig
Som hovedregel innvilges ikke bytte av kommunal bolig.

5. Klageadgang
Vedtak i henhold til disse kriteriene kan påklages til den kommunale klagenemnda. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er kommet fram til søker. Klagen behandles etter regler i forvaltningsloven.

6. Avgjørelsesmyndighet
Rådmannen eller den han bemyndiger, har jfr. Malvik kommunes delegasjonsreglement avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjene.

Vedtatt i Malvik kommunestyre 27.01.2020 (K-sak 6/20).

Partnere

Kontaktinformasjon

Servicetorget Tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke.  

Søknad/henvendelse kan skje muntlig eller skriftlig.
Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Skjema

Kommunal bolig - leie

Søknadsfrist

Ingen

Søknaden sendes til

Elektronisk søknadsskjema (se punkt ovenfor)

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Ansvarlig enhet

Avdeling:Boligtjenesten
Besøksadresse:Rådhuset

Kontaktpersoner

Navn:Rannei Grimsmo Hofstad
Tittel:Virksomhetsleder
Telefon:94 86 21 73
Epost:rannei.hofstad@malvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-03-10 09:05
Gyldig til2020-08-20