English A A A A A

Kommunal gjennomgangsbolig

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kommunal bolig

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. For visse personer har imidlertid kommunen et ansvar. Gjennomgangsboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Det inngås tidsbestemte kontrakter med varighet inntil 3 år med mulighet for forlengelse. Søkere til kommunal gjennomgangsbolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Midlertidig vanskeligstilte på boligmarkedet 

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

  • Søkere må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparatet.
  • Tildeling av boliger gjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i søkers livssituasjon.
  • Familier og enslige som har behov for oppfølging, skal prioriteres.
  • Vedr. oppfølgingsbehov; søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov for å fungere i boligen, tildeles bolig under forutsetning av at vedkommende går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. Dersom søker ikke tar i mot tilbud om oppfølging, kan søknaden avslås. 

Partnere

Kontaktinformasjon

Servicekontoret Tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke.  

Søknad/henvendelse kan skje muntlig eller skriftlig.
Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Skjema

Kommunal bolig - leie

Søknadsfrist

Ingen

Søknaden sendes til

Elektronisk søknadsskjema (se punkt ovenfor)

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Ansvarlig enhet

Avdeling:Boligtjenesten
Besøksadresse:Rådhuset

Kontaktpersoner

Navn:Rannei Grimsmo Hofstad
Tittel:Virksomhetsleder
Telefon:94 86 21 73
Epost:rannei.hofstad@malvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 09:11
Gyldig til2020-08-20