English A A A A A
Klipp hekken din, gjør skolevegen trygg

Klipp hekken din, gjør skolevegen trygg

Her ser du hva som kreves av deg som eier av hekker og busker, og hvordan du kan bidra til å unngå trafikkfarlige situasjoner.

Har du tenkt på at hekken din kan være årsak til en ulykke? Du som er eier eller bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter får god sikt. Vurder forholdene der du bor og tenk på om du kan gjøre det sikrere rundt din eiendom. Påvirk gjerne også dine naboer til å gjøre det samme. Vær med på å gi barn og alle andre et trafikksikkert og trygt bomiljø.

Slik klipper du

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • De må ikke vokse ut over fortau og veg, og være til hinder for trafikk og vedlikehold. De må heller ikke skjule gatelys eller skilt.
 • I vegkryss, avkjørsler eller andre steder der det er viktig med god sikt, skal ikke hekker og busker være høyere enn 0,5 meter. Også når det har snødd. Se krav til fri sikt nedenfor.
 • Planter som vokser langs reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje skal ikke vokse ut over regulert veggrunn og hindre fri sikt.
  • For eiendommer hvor reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje ikke er satt, skal planter ikke vokse nærmere enn to meter fra asfaltkant.
 • Hvis du har trær som strekker seg utover grensen, er krav til fri høyde tre meter over fortau og gang- og sykkelveg, og fem meter over vegbane.
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, også etter at du har klippet hekken.
Klipp hekken din, og gjør skolevegen trygg - artikkelbilde

Krav til frisikt

Eier av tilsøltende eiendom er ansvarlig for at deres hekk/gjerde ikke er til hinder for frisikt i krysset. Målene til frisikttrekanten (se figur) varierer ut i fra om vegen er uregulert eller forkjørsregulert, hastighet og trafikkmengde.

Forenklet kan frisikttrekanten defineres ved å måte 20 meter fra vegkanten og innover sidevegen når fartsgrensen er 30 km/t.
I hovedvegen skal du måle:

 • 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t
 • 30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 40 km/t
 • 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t

Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 0,5 meter over kjørebanen.

Her kan du se Statens Vegvesens brosjyre angående trafikksikkerhet og vedlikehold av hekk og busker.

Alle med hekk må klippe skolevegene trygge.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og veg ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få beskjed fra kommunen om å klippe.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, får du pålegg fra kommunen med tidsfrist.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon er gode naboer. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet -eller over hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør, hender det at kommunen må minnes på at vegetasjonen langs veger og fortau må klippes. Særlig når vegetasjonen vokser skstra raskt.

Du kan melde om dette på e-post til postmottak@malvik.kommune.no.

Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen, slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.