English A A A A A

Kilder til Malvik kommunes folkehelsemelding

Folkehelseloven  § 5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

 

 

I følge folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen og påvirkningsfaktorer i miljøet. Kunnskap om dette er hentet fra kilder som vist i tabellene under.

Kilde

Benevnelse

Publiseres

Trondheimsregionen,  SSB

Befolkningsstatistikk Infrastruktur

Årlig, april-mai

Folkehelseinstituttet:

Folkehelseprofil for Malvik kommune

Årlig, medio jan – mars

Sør Trøndelag Fylkeskommune

Håndbok i folkehelsearbeid

Gjelder for 4 år: 2014 - 2018

Årsmelding for Malvik kommune (Lokale tjenestedata + KOSTRA statistikk)

Årsmelding 2014

Årlig, medio april - mai

LEV VEL

LEV VEL undersøkelsen

Hvert 4 år, april – mai

NOVA/ KORUS

Ungdata

3-årlig

Utdanningsdirektoratet

Elevundersøkelsen

Årlig

 

 

Statistisk bakgrunnsmateriale og referanser

Område

Antall

Kommentar

Befolkning

Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre

1100

Et fåtall av disse har bakgrunn som flyktninger/asylsøkere. De største gruppene er fra Polen (235), Litauen (86), Tyskland (72) og Sverige (70). Til sammen 125 personer kommer fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Afghanistan, Iran, Irak eller Syria.

SSB:Nøkkeltall for innvandring og utvandring

Estimert økning eldre 80-99 fra 2015-2050

1018

769 i gruppen 80-89 og 249 i gruppen 90-99.

SSB:Befolkningsframskrivinger 2014-2100.

Estimert økning innbyggere 80+ i perioden 2020-2030

310

Hvis 15% etterspør sykehjemsplass, tilsvarer det 45 nye sykehjemsplasser ut over beregnet behov i den perioden.

SSB:Befolkningsframskrivinger 2014-2100.

Oppvekst og levekår

-

-

Gradientutfordringen

Folkehelseprofil Malvik 2016

Trøndelag i tall, statistikk som grunnlag for regional planstrategi

Sverre Kverndokk. Sammenhengen mellom inntekt, inntektsulikhet og helse

Zahl m.fl. 2003. Sosial ulikhet i helse

Aleneboende over 45 år

18%

25% i fylket og 26% landsgjennomsnitt

SSB, Trøndelag i tall, statistikk som grunnlag for regional planstrategi

Andel med høyere utdanning

32,1%

Utenom Trondheim er det i Sør-Trøndelag bare Malvik som ligger over landsgjennomsnittet på 30,4%. (Tall pr.1.1.14.) Fra Trøndelag i tall, statistikk som grunnlag for regional planstrategi.

Antall barn som barnevernet har overtatt omsorgen for

17

Tallet har vært stabilt i flere år. Kraftig økning i antall tilmeldte saker i fjor, og derfor også en sterkt økning i antallet som mottar hjelpetiltak i hjemmet (70).

Årsmelding 2015

Mottakere av sosialhjelp 2015

 

306

(285 i 2014)

 

Herav 42 under 25 år. 102 av brukerne hadde barn. 71% hadde mer enn 3 utbetalinger mot 67% i 2014. Økningen i antall personer fra 2014 skyldes økt bosetting av flyktninger. (Kilde: Velferd – saksbehandlingssystem for sosialhjelp)

Langtidsmottakere av sosialhjelp

Ca. 70

SSB, NAV

Personer med arbeidsavklaringspenger

Ca. 350

SSB, NAV

Totalt antall arbeidstakere med sykefravær til enhver tid i kommunen (ikke kommuneorg.)

650-700

NAV

Personer med uføretrygd

774

Av disse hadde 624 100%. 40 personer under 30 år har uføretrygd, 250 mellom 60-67 år. NAV

Andel av befolkningen 18-67 år med uføretrygd

9,1%

Sør-Trøndelag 9,2%, landsgjennomsnitt 9,4%

NAV

Skole og utdanning

Lesing: Andel av Malvik elever på 5. trinn nivå 1.

24,8% →

 

 

varierer

 

 

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2014 og 2015 baseres på Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, KOSTRA og egen tall:

24, 2 % nasjonalt. Malvik kommune: 18,3 % på høyeste nivå, 3, mens nasjonalt er på 26,5 %.

Folkehelseprofil 2016: Nasjonalt 25% elever på laveste mestringsnivå i lesing på 5.trinn.

Rapport om mobbing

varierer

Elevundersøkelsen for 2014 viste at 5 % av elevene på 7.trinn hadde opplevd mobbing 2-3 ggr/mnd. Tall for 10.trinn viste 2,8 %.

Tall for 2015 viser for 7. trinn en økning til 6,7 % mens nasjonalt nivå er 4, 5 % For 9 trinn er tallene 4,3 % kontra 4,2 % - økning for begge trinn siden i fjor.

Arbeid, inntekt og næring

Arbeidstakere 2014

6894

Av disse pendlet 4047 (58,7%) til Trondheim.

NAV, SSB 2015

Arbeidsledige januar 2016

2,9%

209 personer (84 kvinner og 125 menn). Trøndelag er så langt lite påvirket av redusert aktivitet i oljesektoren.

NAV

Antall bedrifter i Malvik med mer enn 5 ansatte

120

NAV

Gjennomsnittlig kostnad pr. hoftebrudd i en toårsperiode

Kr. 1.121.000

Kommunal kostnad ca. kr. 450.000

Bakken MS, Engeland A, Engesaeter LB, Ranhoff AH, Hunskaar S, Ruths S. Risk of hip fracture among older people using anxiolytic and hypnotic drugs: a nationwide prospective cohort study. Eur J Clin Pharmacol [elektronisk artikkel]. 2014 May [sitert 015.10.25];70(7): 873–880. Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4053597/

Jobber i annen kommune men ønsker seg arbeid i Malvik

60%

LEV VEL 2015

Bolig

       http://www.aftenposten.no/bolig/Flere-nordmenn-eier-bolig-644792_1.snd

LEV VEL 2015

Årsmelding 2015

Regjeringen.no: Meld.ST 34

SSB 2015

NOU 2011:15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
Bustadmeldinga 2013 "Byggje-bu-leve"
Meld. St. 29 (2012 -2013) Morgendagens omsorg

Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere

13

I Trondheim 24, Melhus 20, Skaun 17 og Klæbu 10

SSB  2015

Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1000 innb.

7,6

I Trondheim 6,1, Melhus 7,3, Skaun 2,9 og Klæbu 5,7

SSB 2015

Andel eneboliger av boenhetene i kommunen

73%

Enebolig 3907, tomannsbolig 411, rekkehus/kjedehus/småhus 406, boligblokk 435, bofellesskapsbygning 91, andre bygningstyper 50. SSB

 

Kultur

Fornøyd med kulturtilbudet

27%

LEV VEL 2015

Trivsel og livskvalitet

Skoler som ikke er godkjent etter forskrift om MHV

1

Vedlikeholdsplan skoler 2010-2014 Malvik kommune og tilsynsrapporter MHV

LEV VEL 2012-2015

Nettverk og sosial støtte

Unges tilfredshet med lokalmiljø

7% under lands-gjennomsnittet

Ungdataundersøkelsen 2014 (alder 13-19 år)  7 prosentpoeng under landsgjennomsnittet (70%) i tilfredshet med vårt lokalmiljø.

Kaplan, Rachel: Virkningen av grønt på folkehelsa

Van Dillen, Sonja m.fl. 2011: Effekter av grønt i nabolaget på folkehelsa

Sosial kapital

IS-1797, Helsedirektoratet

Kuper et al. 2002, Everson-Rose & Lewis 2005

LEV VEL 2012-2015

Kriminalitet og lovbrudd

Sundquist et al. 2006. Neighborhood deprivation and cardiovascular disease risk factors: protective and harmful effects http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16754580

Piro, Fredrik Niclas; Næss, Øyvind; Claussen, Bjørgulf; (2006). Physical activity among elderly people in a city population: the influence of neighbourhood level violence and self perceived safety. ISSN: 0143-005X. Journal of Epidemiology and Community Health.

 

Antall narkotikasaker 2015

81

29, 6% økning sammenholdt m snittet av de 4 foregående år.( 2011-2014) Lokal politistatistikk.

Utemiljø   

FHI, miljø og helse. En oversikt

Badeplasser

 

11

1 badeplass dårlig og 1 tilfredsstillende, resten er utmerket eller god.(2012-2015)

EU ‘s badevannsdirektiv

Lokale analyser av badevannskvalitet

Lokal erfaring

Forurenset grunn og sjøbunn

18

Påvirkningsgraden til 4 av dem framstår i 2015 som ikke akseptabel. Miljødirektoratets database «Grunnforurensning»

Drikkevann

Eldre kommunal

spillvannsledninger lagt før 1959

15,2%

KOSTRA

FHI. Miljø og helse- en forskningsbasert kunnskapsoversikt

Lokal overvåkning av drikkevann

 

Støyplager

Luftforurensning

-

FHI.Miljø og helse- en forskningsbasert kunnskapsoversikt

Lokale data og kunnskap

Turdrag

-

https://www.hf.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/arkiv/dok-disp/d-navn/klepp.htm  

FHI, Miljø og helse- kunnskapsbase

Klepp, Ingun Grimstad 1996: På stier mellom natur og kultur. Universitetet i Oslo

Lokal kunnskap

Lekeplasser

-

Forskrift om kontroll av lekeplassutstyr. Lokal kunnskap

Stille soner

-

Stille soner. Lokal kunnskap

Servicetilbud

 

 

17,2%

26,7 %

definisjon på service / tjenester Wikipedia

LEV VEL  2012-2015

 17,2%  av respondentene var lite eller ikke fornøyd med tilgjengeligheten til kommunale tjenester og servicetilbud som butikk, skole, barnehage og sosiale møteplasser. 26,7% er lite eller ikke fornøyd med tilgjengelighet til offentlig transport.

Transport

-

Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Lokale tjenestedata

Skader og ulykker

Bakken MS, Engeland A, Engesaeter LB, Ranhoff AH, Hunskaar S, Ruths S. Risk of hip fracture among older people using anxiolytic and hypnotic drugs: a nationwide prospective cohort study. Eur J Clin Pharmacol [elektronisk artikkel]. 2014 May [sitert 015.10.25];70(7): 873–880. Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4053597/

SSB, www.fhi.no, Politistatistikk, Norsk veidatastatistikk

Trafikkulykker 2005-2015

86

3 drepte, 2 meget alvorlig skadd, 7 alvorlig skadd, 133 lettere skadd. 32 av ulykkene i tunnel. Norsk veidatastatistikk

 

Helserelatert adferd

Liten eller ingen tilgjengelighet til grøntareal, parker og lekeplasser

22,7%

LEV VEL 2015

Fysisk aktivitet i Noreg- Folkehelserapport 2014

 

Snusere

Røykere

Alkoholforbruk

 

12 %

9,7%

 

Landsgjennomsnitt 10 %

Landsgjennomsnitt 13%

Folkehelseprofil Malvik kommune 2016 ( www.fhi.no )

LEV VEL 2012

Helserisiko ved bruk av E-sigaretter, FHI 2015 http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6503&Main_6157=6246:0:25,5498&MainContent_6246=6503:0:25,5508&Content_6503=6259:114652:25,5508:0:6250:1:::0:0

Den danske skolebarnsundersøkelsen 2014 http://www.hbsc.dk/downcount/HBSC-Rapport-2014.pdf

Røykevaner 2015, SSB

Hdir. 2014: helserisiko ved snusbruk

Helsenorge.no: røyking, snus og graviditet

The Lancet 2007: helseeffekter av cannabisbruk

Ungdata 2015

Folkehelseprofil for Malvik 2016  www.fhi.noBinge Norway .http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/binge-norway/

Overvekt og fedme barn 8 år

Underernærte

15,3%

 

7-7,5%

Lokale tjenestedata.

Overvekt og fedme hos barn og unge

Kjøllesdal 2010: Dess lengre utdanning, des større inntak av sunn mat

Helsedir. 2014: Kostråd

 

Helsetilstand og bruk av helsetjenester

Styringsdatarapport Malvik kommune 2014

Årsmelding Malvik 2015

Rapport Kommunale akuttsenger 2014

Psyiske symptomer/

lidelser, primærhelsetjenesten, 15-29 år

168/

1000 innbyggere

Landsgjennomsnitt 142/1000

Folkehelseprofil Malvik kommune 2016

 

Muskel- skjelettlidelser, primærhelsetjenesten

280/

1000 innbyggere

Landsgjennomsnitt  262/1000 innbyggere

Folkehelseprofil Malvik kommune 2016

 

Tannhelsestatus som påvirker sosialt liv

5.2 %

Av de som svarte på LEV VEL 2015

Dårlig eller meget dårlig tannhelse

8,5%

Av de som svarte på LEV VEL 2015