English A A A A A
Sportegn etter bever

Kartlegging av bever i Malvik kommune

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt beverbestanden i Malvik kommune høsten 2019. Nå er rapporten fra kartleggingen klar.

I rapporten fra NINA "Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019" får kommunen et oppdatert kunnskapsgrunnlag for beverbestanden. Resultatet fra takseringen viser at det finnes 5 til 6 etablerte bevergrupper i området som ble undersøkt. En gjennomsnittlig familiegruppe består av 4 individer, noe som gir en bestand på cirka 20 til 24 dyr i de territorielle gruppene i tillegg til ett overvintrende individ.

Dersom innbyggerne i kommunen observerer bever, vil vi gjerne at opplysningene legges inn i artsobservasjoner.no. Slik får vi mest mulig oppdatert kunnskap framover.

Kartleggingen til NINA viser at det finnes flere områder med god kvalitet for bever, som tilsier at beverbestanden kan øke sin utbredelse i øvre deler av Homlavassdraget. Ut i fra et bærekraftsperspektiv, vil det være gunstig med etablering av nye bevergrupper i nye områder med lav konflikt med øvrige samfunnsinteresser.

Data fra Norden tilsier at bever kan tåle et jaktuttak på cirka 15 prosent per år uten at bestanden reduseres. Det vil si cirka 3 individer hvert år fra dagens bestand. Bestanden er derimot noe isolert fra nærliggende bestander av bever i Stjørdal, Selbu og Trondheim. Den er derfor sårbar i forhold til tilfeldige negative påvirkninger og bestandssvigninger.

Bever er ikke spesielt utsatt for parasitten Giardia lamblia. Og oppfatningen om at bever påvirker drikkevann som medfører sykdom, har ingen støtte i forskningsresultater, verken i Norge eller resten av Europa.

Kommunen vil nå arbeide videre med fastsetting av kommunale mål for beveren.