English A A A A A

Internkontrollsystem Vikhammer ungdomsskole

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder både det fysiske og psykososiale miljøet, og er regulert gjennom opplæringslovens kapittel 9a, folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade.

Opplæringsloven § 9a-3 sier videre:
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Vikhammer ungdomsskoles internkontrollsystem sikrer at bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9a og forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. blir fulgt. I tillegg omfatter internkontrollsystemet også lover og forskrifter som gjelder elektrisk anlegg/utstyr.

Her finner du Vikhammer ungdomsskoles internkontrollsystem.

Tips en venn Skriv ut