English A A A A A
illustrasjon av fattigdom. person som åpner tom lommebok

illustrasjon av fattigdom. person som åpner tom lommebok

Inntektsulikhet

Generelt

Norge er et land med relativt små inntektsforskjeller sammenlignet med andre, selv om forskjellene har vært økende de siste 15 årene.  Likevel ser en også i Norge klare forskjeller i helse mellom lavinntekts- og høyinntektsgrupper (se f.eks. Zahl mfl., 2003). Det er derfor viktig å skaffe seg oversikt over omfanget av fattigdom og bruke kunnskapen til å legge til rette for sunne valg og helsefremmende tilbud som er uavhengige av økonomisk status. Det gjelder ikke minst barn fra lavinntektshusholdninger. Det er også viktig å arbeide for full sysselsetting og å redusere antall langtidssykmeldte.

Sammenhengen mellom inntekt, inntektsulikhet og helse er godt beskrevet av Sverre Kverndokk i et helseøkonomisk forskningsprogram ved universitetet i Oslo, september 2006.

Status

Av de 306 som mottok sosialhjelp i 2015 var 42 personer under 25 år. Ca halvparten hadde mer enn 1-3 utbetalinger. Malvik kommune har sterkt fokus på aktivitet for ungdom, og alle som har vært i stand til det, har vært i arbeidsrettet aktivitet. Enten i Malvik kommunes lavterskel arbeidstreningstilbud BOAS (Bruktbutikk og oppdragssentral) eller med praksis i ordinære bedrifter.

Den største gruppen mottakere av sosialhjelp er voksne over 25 år. Mange har ikke mulighet til å øke arbeidsinnsats og har lave inntekter/lave trygdeytelser og er avhengig av supplerende hjelp i perioder. Når det gjelder langtidsmottakere av sosialhjelp ligger tallet for Malvik på ca 70 personer.

Ca 350 personer i Malvik har arbeidsavklaringspenger. Dersom de har gått over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger lever de på 67% av tidligere inntekt (max 67% av 6G). Dette er personer som av helsemessige grunner er helt eller delvis ute av jobb.

Til enhver tid er mellom 650 og 700 malvikinger borte fra jobb pga sykdom.

Utfordringer

  • Motvirke inntektsforskjeller gjennom å hindre frafall i skolen og ha virkningsfulle sysselsettingstiltak.
  • Det er en utfordring å søke å motvirke negative helsekonsekvenser og forskjeller i helse. Barnefamilier med vedvarende svært lav inntekt er en utsatt gruppe med tanke på negative helsekonsekvenser.