English A A A A A
Rapport innbyggerundersøkelse

Innbyggerne i Malvik er ikke avvisende til en kommunesammenslåing

På spørsmål om hvilket alternativ innbyggerne foretrekker dersom det skulle bli en sammenslåing, er det et knapt flertall for Trondheimsregionen i forhold til Værnesregionen. Bare 15 personer blant de 500 spurte, ønsket en deling av kommunen.

Innbyggerundersøkelsen om kommunestruktur er nå ferdig, og rapporten er klar. Innbyggerne ble spurt om sin holdning til endret kommunestruktur. De fem hundre innbyggerne som ble oppringt av Norfakta ble også spurt om hvor sterk tilknytning de føler til ulike geografiske områder, hvor de jobber, handler og benytter kultur- og fritidstilbud, og de er spurt om hvilke konsekvenser de tror en kommunesammenslåing vil ha på ulike tjenester.

For eller imot kommunesammenslåing
På spørsmålet "Vil du si at du i hovedsak er for eller mot at Malvik slår seg sammen med en eller flere kommuner", er 41 prosent for og 45 prosent mot, mens 14 prosent svarer "vet ikke". Selv om det er noen flere som er mot enn for, er forskjellen innenfor feilmarginen, slik at den ikke er signifikant*. Det betyr at forskjellen må være større dersom vi skal kunne trekke en rimelig sikker konklusjon på at flertallet er imot. (Statistisk feilmargin er i denne undersøkelsen pluss/minus 2,6-4,5 prosent.)

Hvis sammenslåing - med hvem?
For å kartlegge holdningene til de ulike sammenslåingsalternativene, ble dette spørsmålet stilt: "Dersom en kommunesammenslåing blir aktuelt, i hvilken geografisk retning bør Malvik kommune etter din mening da orientere seg?" De tre alternativene Trondheim og aktuelle kommuner i Trondheimsregionen, Stjørdal og aktuelle kommuner i Værnesregionen og Annet alternativ ble så lest opp. Her svarer 51 prosent Trondheim/Trondheimsregionen og 42 prosent Stjørdal/Værnesregionen. Fire prosent har et annet alternativ (deriblant deling), mens 4 prosent svarer "vet ikke". Forskjellen mellom alternativene Trondheim og Stjørdal er stor nok til at den er signifikant.

Selv om flertallet totalt i kommunen ser på Trondheim/Trondheimsregionen som det beste sammenslåingsalternativet, er det tydelige geografiske forskjeller. I Hommelvik er det et flertall som ønsker Stjørdal/Værnesregionen, mens det i Sveberg/Smiskaret og Ytre Malvik er flertall for Trondheim/Trondheimsregionen.

Handel, idrett, uteliv og kultur
Statistikk fra 2013 viser at det er 6878 arbeidstakere i Malvik. 1740 av disse jobber i egen kommune, 3984 pendler til Trondheim og 518 til Stjørdal. I spørreundersøkelsen ønsket vi å kartlegge hvor innbyggerne benytter service- og tjenestetilbud i fritida. Svarene viser at handel av dagligvarer og bruk av idrettsanlegg skjer i stor grad i egen kommune. Lekkasjen inn til Trondheim er vesentlig når det gjelder forbruk av utelivstjenester og kulturtilbud. Tilsvarende lekkasje inn til Stjørdal er mye mindre.

Konsekvenser for tjenestetilbudet
Når det gjelder spørsmål om hvilke konsekvenser innbyggerne tror en sammenslåing vil få for tjenestetilbudet, varierer det en del fra tjeneste til tjeneste. Valgfrihet med hensyn til videregående skoler er området hvor flest har forventninger om at det blir bedre. Det er en stor andel som tror at tilbudet for flere av tjenestene blir som i dag.

Økonomi
Større kommunale budsjetter som gir større økonomisk handlingsrom, er et viktigere vurderingskriterium for de spurte enn geografisk nærhet til politikere og administrasjon.

Folkeavstemming
Hele 85 prosent av de spurte mener at en eventuell kommunesammenslåing bør avgjøres ved folkeavstemming.

Du kan lese hele rapporten her. 

Norfakta vil presentere og kommentere rapporten for styringsgruppa på deres møte den 19. mai kl. 08.30 på formannskapssalen. Møtet vil bli overført på web-TV slik at du kan se det direkte, eller i opptak etterpå.

*Statistisk signifikans er et begrep som brukes for å beskrive sannsynligheten for at noe er et resultat av tilfeldigheter. Et resultat av en statistisk analyse betegnes som statistisk signifikant dersom det er lite sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig.