English A A A A A
Kommunevåpen på hvit bakgrunn

Spørsmål og svar i forbindelse med koronaepidemien

Personalspørsmål rettes til personalavdelingen ved bruk av Serviceportalen på intranettsidene.

Under har vi listet opp noen spørsmål med henvisninger. Alle bør være oppmerksom på at informasjonen oppdateres jevnlig i tråd med regelendringer, sentrale føringer, sentrale avtaler, lokale avtaler og nye rutiner.

Planlagt ferie - skal denne tas ut eller forskyves?

Utgangspunktet for Malvik kommune, er at avtalt ferie skal avvikles.

Ferielovens bestemmelser gir adgang for arbeidsgiver til å endre innvilget ferie dersom dette er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal videre drøfte en eventuell endring av ferien. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av en omlegging av ferien.

Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Endring av planlagt sommerferie vil det per nå som utgangspunkt ikke være grunnlag for.

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt el.l. Arbeidsgiver kan velge å akseptere slik utsettelse. For arbeidstakere som det i dagens situasjon ikke er et særlig behov for, bør arbeidsgiver vurdere konsekvensene dersom det gis slik utsettelse. Om mange skal avvikle ferie når virksomheten skal starte opp igjen, kan det skape utfordringer.

Endring av ferietid – ansatt tilbakekalles fra avtalt ferie

Koronaepidemien kan medføre ekstraordinært behov for arbeidskraft. For enkelte arbeidstakere kan dette i ytterste konsekvens føre til endring i avtalt ferie. Det er ikke forhandlet frem noen særskilt kompensasjon i forbindelse med koronaepidemien, men reglene i ferielovens § 6 (3) ivaretar dette og er fortsatt gjeldende under den pågående epidemien. Det legges til grunn strenge vurderinger før man tilbakekaller en arbeidstaker fra ferie. Endring av avtalt ferie skal drøftes direkte med den ansatte, og eventuelle merutgifter som oppstår som følge av endringen kan dekkes av arbeidsgiver.

Lovtekst i ferielovens § 6 (3):

Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet.

Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Det er utarbeidet en egen prosedyre som beskriver hvilke rutinetrinn som må følges ved eventuell tilbakekalling fra ferie.

Egenmelding/sykmelding fra lege i forbindelse med karantene

Vi legger til grunn NAVs informasjon som gjeldende for bruk av egenmelding. I utgangspunktet er det ikke ett enkelt svar på om den ansatte skal skrive egenmelding eller ikke. Det kommer an på om den ansatte ble pålagt karantene av lege som følge av smitte eller om det er selvpålagt/pålagt hjemmekarantene.

Vi er uansett oppfordret av regjeringen  til å godta egenmeldinger i større grad, da vi også tar bort noe av belastningen fra legene

Dette Regjeringen presiserte 20. mars.

Malvik kommunes praktisering er at vi godtar egenmelding i utstrakt grad innenfor rammen av det som er mulig.

Ansatte som venter på å bli testet (etter henvisning fra lege), og ansatte som venter på svar på test innvilges permisjon med lønn inntil svar foreligger.

Ved bekreftet sykdom følges prinsipp som angitt over.

Fraværsregistrering

Melde fravær:

Prosedyre for å melde fravær er i utgangspunktet den samme nå som før koronasituasjonen.

Arbeidstaker tar kontakt med sin nærmeste leder på telefon og gir beskjed om fravær og om dette skyldes legemeldt fravær, egenmeldt fravær på grunn av egen sykdom (karantene) eller egenmeldt på grunn av barn /barnepassers sykdom.

Hvordan registrere dette?

Egenmelding registreres på fastsatt skjema. Ledere må holde oversikt og føre lister over fraværet (mal sendt ledere). Fravær som skyldes korona skal føres med egen fraværskode i HRM (informasjon sendt ledere).

Omsorgspermisjon

Reglene for omsorgspermisjon for barn/barnepasser har blitt endret flere ganger i løpet av koronaepidemien. På NAVs informasjonssider vil du finne oppdatert informasjon om omsorgspermisjon.

Tidbank:

For de ansatte som registrerer i Tidbank gjelder normale registreringsregler.

Egen sykdom = egenmelding

Barns sykdom = omsorgspermisjon

Vikariat/tilkallingsvikarer

Når det er avtalt arbeid, blir dette å betrakte som en midlertidig tilsetting der de alminnelige oppsigelsesfristene gjelder. Vi har lønnsplikt for de avtalte vaktene i den aktuelle perioden. Det avtalerettslige utgangspunktet er at avtaler som er inngått er bindende.

Arbeidsforhold ikke tiltrådt

Dersom det er inngått en arbeidsavtale (fast eller midlertidig), men hvor arbeidet ikke er tiltrådt, er det spørsmål om ansettelsesforholdet skal bringes til opphør etter arbeidsmiljøloven (med formkrav og oppsigelsesfrister med videre), eller etter alminnelig avtalerett (i form av hevning av arbeidsavtale). Høyesterett har lagt til grunn at skjæringstidspunktet for hvilke regler som gjelder, normalt går ved tidspunktet for tiltredelse, jamfør Rt. 2004-76 (som riktignok gjaldt arbeidstakerens manglende oppfyllelse av formelle krav til stillingen).

Er arbeidet ikke tiltrådt kan man heve etter avtaleloven, etter tiltredelse må man si opp stillingen etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Spørsmålet er da om korona-utbruddet er vesentlig mislighold som gir rett til hevning av arbeidskontrakten. Mye tyder på at det er grunnlag for hevning av slike kontrakter i den foreliggende situasjonen. Bortfallet av marked med tilhørende bortfall av behov for arbeidskraft, har kommet relativt plutselig/uventet og regjeringens kraftige tiltak har fått vidtrekkende konsekvenser for samfunnet.

Fleksibilitet i arbeidslivet - unntak fra arbeidsmiljøloven

KS har per 18. mars 2020 inngått avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for kommunal sektor. Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til å sørge for forsvarlig drift av nødvendige tjenester under den pågående koronaepidemien.

Det åpnes blant annet for at hviletiden kan reduseres til under 11 timer, og at arbeidsgiver har mulighet til å pålegge overtid på inntil 400 timer i 2020.

Pensjonerte sykepleiere inn i arbeid igjen

Sykepleiere og annet helsepersonell og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet, uten at det har betydning for pensjonen deres.

Hittil har det vært slik at disse yrkesgruppene som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres. Torsdag 19. mars bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra fredag 13. mars og frem til 1. november 2020.

Årsaken til regelendringen er at pensjonister ønsker å bidra i dugnaden mot koronaviruset, og at arbeidsgivere ønsker å trekke på arbeidskraften og kompetansen som ligger hos pensjonistene i disse yrkesgruppene.

Registrering av arbeidskontrakter for pensjonister

Rutiner etablert i Værnesregionen for kommunene (Tydal, Selbu; Stjørdal og Malvik):

  1. For nye ansatte skal det leveres kontrakt for ny ansatt på pensjonistvilkår.
  2. For øvrige brukes allerede eksisterende ID med pensjonistvilkår.
  3. Hvis dere har personer som skal/har jobbet direkte knyttet mot koronautbruddet så send en e-post til lonn@varnesregionen.no på hvem dette gjelder.
  4. Når enhetene registrerer timene i Ressursstyring så må objektet (prosjekt) for korona føres - (Malvik kommune: 9100).
  5. For å håndtere riktig lønn, pensjonsrapportering og trekk av ansattes andel av pensjon, så vil lønningskontoret justere dette manuelt i forbindelse med pensjonsrapportering som gjennomføres etter juni lønn og oktober lønn.  Første etterbetaling skjer i juli på periode 71. Ansatte vil derfor få utbetalt pensjonistlønn først, men få lønn korrigert/etterbetalt for de timer dette gjelder, og da kun for de timene som har objektføring.

Rekrutteringsprosesser

Koronautbruddet vil sannsynligvis medføre noen endringer i bemanning i deler av Malvik kommune. Det kan komme midlertidige beordringer til andre enheter der behovet er størst. Vi er sikker på at det kommer en tid etter koronaviruset også. Av den grunn vil det fortsatt gjennomføres rekrutteringsprosesser for å sikre at vi har kvalifisert arbeidskraft i de ulike funksjonene. Alle utlysninger vil drøftes med tillitsvalgte etter bestemmelsene i hovedtariffavtalen/hovedavtalen.

Permittering

Malvik kommune forholder seg til de signaler som er sendt fra Regjeringen om at kommunene i størst mulig grad skal unngå permittering. Pr. juli 2020 er det ikke aktuelt med permitteringer i kommunen. Generelt er det slik at eventuelle permitteringer vil kunne være aktuelt der det ikke er aktivitet og der de ansatte ikke har eller kan settes til alternative arbeidsoppgaver. Eventuelle permitteringer vil bli drøftet med tillitsvalgte i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalen.

Regjeringen har vedtatt at permitterte får lønn i 20 dager mot 15 dager tidligere. Arbeidsgiver betaler de 2 første dagene og staten resterende 18. Utbetaling av lønn/dagpenger håndteres av NAV.
 
Lærlinger som mister lærlingeplassen skal ha inntekt på nivå med lærlingelønnen.

Smitterenhold

Det følger av HTA § 5 pkt. 5.9 at det kan gis et tillegg på kroner 1,50 per arbeidet time for håndtering av blant annet smittefarlig materiale (såkalt smusstillegg). Eventuell innføring av dette må drøftes med tillitsvalgte.

NAV

Har du spørsmål som må rettes til NAV. På nav.no finner du mer informasjon.

Barnehagen har redusert åpningstid, hvordan forholde seg til dette?

Dette er en situasjon som må løses av den/de som har omsorgsansvaret. Den enkelte ansatte må avklare arbeidstid med sin leder, herunder utvidet mulighet for hjemmekontor. Det kan være aktuelt å benytte fleksitid for de som har dette i sin arbeidsavtale.  Alternativt kan man benytte omsorgspermisjon som for situasjoner med sykt barn (inkluderer også barnepasser sykdom).