Garasje

Hva kan du bygge uten å søke?

Fra 1. juli 2015 ble byggereglene forenklet. Du kan nå sette igang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området. Tiltaket må ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen.

For Malvik kommune gjelder følgende:

Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ved å søke opp eiendommen via kommunens Planinnsyn eller ved å ta kontakt med kommunen på postmottak@malvik.kommune.no ev. tlf. 73972000.

Vær oppmerksom på at det i deler av kommunen ikke finnes egen reguleringsplan. Da gjelder kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser.

Det du bygger må ikke komme nærmere kommunale VA-ledninger enn 4,0 m. Dette i henhold til kommunens VA-norm, punkt 4.4.

Når bygget er ferdig:

Du må fylle ut skjema for  "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" og sende til kommunen slik at vi får tegnet det inn i kommunens kartdata.

Veiledning:

På Direktoratet for Byggkvalitet sine sider finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen: