English A A A A A
Hva er viktig for deg?

"Hva er viktig for deg?" - dagen 4.juni

Helsepersonell i Malvik kommune spør 4.juni brukerne hva som er viktig for dem i møte med helsetjenesten.

"Hva er viktig for deg?" - dagen er en markering i det nasjonale læringsnettverket som utvikler gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i kommunene.

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten står bak satsingen, som støttes av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Målet er gode pasientforløp, der kommunale tjenester tilpasser seg brukerens behov, slik at de blir i stand til å greie mest mulig selv.

Hensikten med å stille spørsmålet: "Hva er viktig for deg?", er å gjøre hverdagen til brukerne best mulig. Helsetjenesten bør i større grad tuftes på hva som betyr mest for den enkelte, i steden for å ta utgangspunkt i brukerens diagnoser. Målet er å utvikle tjenester som er helsefremmende og tar utgangspunkt i brukerens perspektiv. Felles for alle er å bygge en kultur der spørsmålet "hva er viktig for deg?" blir et viktig utgangspunkt i alle tjenester.

Praktisk kan dette illustreres ved at pasientforløpet starter ved det første møte med de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Dette kan være en planlagt utskriving fra sykehuset eller ved søknad om kommunale pleie- og omsorgstjenester. En grunnleggende verdi i utviklingsarbeidet er brukerstyring, der tjenestene flytter oppmerksomheten fra "Hva er i veien med deg?" til "Hva er viktig for deg?".

Hverdagsmestring, som er et prioritert tiltak i vedtatte kommuneplanens handlingsdel og derfor et satsningsområdet i Malvik, ivaretar dette perspektivet gjennom å mobilisere brukerens ressurser og muligheter for å bedre egen helse. Dette illustreres gjennom filmen  Tordis - deltaker i hverdagsrehabilitering.  Etter et lårhalsbrudd trengte hun 9,5 timer hjemmesykepleie pr. uke. Da hjemmetreneren, som hver morgen mottok en liste med gjøremål, i stedet fikk opplæring som hjemmetrener, greier Tordis seg nå med en halv time hjemmesykepleie pr. uke og rengjøring hver 14. dag. Dette handler om en målrettet innsats for å øke brukerens mestringsevne.