English A A A A A
Laks i Homla

Homla elveeierlag har vedtatt å stenge Homla for laksefiske i 2018.

Homla stenges for laksefiske i 2018

Med bakgrunn i gytefisktellingene de siste 4 årene, velger elveeierlaget å være "føre-var" for å sikre en livskraftig laksebestand med høstbart overskudd i årene framover.

Forventer bedring for Homla laksen og muligheten for laksefiske i 2019

Homla oppfyller per i dag ikke kvalitetskriteriene i kvalitetsnormen for laksefisk. Målet er at tilstanden til både laks- og sjøørretbestanden skal være god. Utviklingen til laksebestanden er positiv. For sjøørreten er situasjonen vanskeligere.

Til tross for at gytebestandsmålet ble oppnådd i 2017, vurderes det høstbare overskuddet av laks i Homla som begrenset. Laksen som kommer inn til Homla våren 2018 ble trolig produsert av gytebestandene i 2013 og 2014. Fangststatistikk fra 2013 og gytefisktellingen i 2014 tilsier ikke at det er sterke årsklasser med laks som kommer tilbake fra havet i år. For 2019 ser situasjonen bedre ut. Det er mange ulike faktorer som spiller inn og gjør det vanskelig å komme med presise spådommer. Men elveeierlaget velger å tenke langsiktig for å sikre både laksen og laksefisket i Homla.

Når det gjelde sjøørreten, blir den nesten ikke observert under gytefisktellingene. Selv om den har vært fredet for fiske i flere år i Homla. Homla er primært ei lakseelv, men tidligere fangster av sjøørret i elva tilsier at sjøørreten har dårligere livsbetingelser enn Homlalaksen.

Les mer om gytefisktellingene i Homla her.

Kvalitetsnorm for villaks legger rammene for laksefiskforvaltningen.