English A A A A A
Laks ingress

Homla er stengt for fiske etter laks og sjøørret i 2015

I forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag er Homla, Sagelva og Storelva i Malvik kommune stengt for fiske i 2015. Årsaken er den dårlige bestandssituasjonen for laks og sjøørret. (Foto: Jan Andre Pettersen)

Tellinger av gytefisk i Homla i 2014 viste at gytebestandsmålet for elva ikke er oppnådd. Det vil si at det ikke er et høstbart overskudd å fiske av. I Sagelva og Storelva er bestandene av sjøørret sårbare på grunn av svært begrenset anadrom strekning. I Storelva skyldes dette menneskeskapte vandringshindringer i vassdraget.

Det vil bli gjennomført registreringer av ungfisk i Homla i 2015 for å se på rekrutteringen av laks- og sjøørret. Høybybekken vil inngå i undersøkelsen for å se om utlegging av gytegrus i 2014 har hatt effekt i forhold til økt produksjon av yngel.

I månedsskiftet august/september tar rettighetshaverne langs Homla sikte på å gjennomføre en ny gytefisktelling i Homla. Gytebestandsmålet i Homla er 250 kg hunnfisk (188-313 kg).

 

Laks og sjøørret er også fredet i munningssonen til Homla

Siden fisket i Homla etter laks og sjøørret er stengt, innebærer det en fredning av disse artene også i munningssonen utenfor utløpet av Homla i Hommelvikbukta (jf. kart). Det er dermed ikke lov til å sette garn etter saltvannsfisk eller fiske etter laks og sjøørret fra land eller båt i munningsfredningssonen. Sonen er merket med skilt i fjæra ved Nygården og Grønberg (jf. kart).

Fredningssone for laks og sjøørret i munningssonen til Homla (GiNT- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)

Mer informasjon om regler for fiske etter laks- og sjøørret finnes på hjemmesiden til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.