M14 ingress

Høring - søknad om tillatelse til drift av deponi for rene masser - M14 - Nye veier AS

Nye Veier AS søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på lokalitet M14, gnr. 57, bnr. 1 i Malvik kommune. Deponiet skal benyttes i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes. Frist for merknader er  1. september 2021.

Bakgrunn for søknaden

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). 

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven. 

I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

 

Søknaden

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på Statsforvalterens nettside.

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på lokalitet M14, gnr. 57, bnr. 1, i Malvik kommune. Deponiet skal benyttes i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes.

Totalvolum er opp gitt til 201 000 m3 med en antatt driftsperiode på 2-3 år (2021-2023). Det planlegges deponering av rene løsmasser fra dagsonene, samt sprengstein fra driving av Helltunnelen. Deponiet er planlagt driftet mandag til fredag kl. 07-21, og lørdag kl. 07-15. 

Den 9. juli 2021 mottok Statsforvalteren supplerende informasjon og dokumentasjon til søknaden, herunder tiltaksplan for platanlønn. Nye Veier AS ber om at deponiet vurderes som permanent disponeringssted for infiserte masser (med bl.a. platanlønn) plassert dypt i fyllingen. Statsforvalteren inkluderer den nye opplysningen i høringsrunden.

 

Innhold i en tillatelse

Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

 

Frist for merknader er 1. september

Eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 1. september 2021.