Impregnert tre_533x400

Høring - søknad om endring av tillatelse - Stena Recycling AS Hommelvik

Stena Recycling har søkt  Statsforvalteren om mottak av impregnert trevirke ved anlegget sitt på Djupvasskaia. De søker også ramme for samlet mellomlagring av farlig avfall ppå 50 tonn.  Høringsfrist er 4. februar 2021.

Bakgrunn

Stena Recycling AS avd. Hommelvik driver i dag med mottak av EE-avfall og returmetaller på Djupvasskaia. De sorterer og bearbeider før avfallet sendes videre til andre aktører, hovedsaklig med båt. 

Bedriften har en ramme på mottak av 15 000 tonn returmetaller per år, og mottak av 6 000 tonn EE-avfall. Endringer i regelverket fra EU gjør det nødvendig å sette en ramme for hva som kan mellomlagres på anlegget, og dette er særlig relevant for enkelte typer EE-avfall som er kategorisert som farlig avfall.

Bedriften søker også om tillatelse til mottak av impregnert trevirke. 

Et anlegg for mottak og behandling av returmetaller, EE-avfall og mellomlagring av imprgnert trevirke krever tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som kan ivareta ytre miljø. 

Gjeldende tillatelse ligger på www.norskeutslipp.no

Høringsdokumenter

Frist for å sende inn en merknad er 4. februar 2021

Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no