English A A A A A
Bever Foto: Per Harald Olsen

Høring - kommunale mål for forvaltning av bever - lokal forskrift om jakt på bever

Kommunale mål for forvaltning av bever legges ut på høring sammen med lokal forskrift om åpning av jakt på bever. Høringsfrist er 9. juli.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt beverbestanden i øvre del av Homlavassdraget. Det foreslås å øke beverbestanden til 11-12 familiegrupper, ca. 50 individer. Beverbestanden vurderes å være tidlig i etableringsprosessen, og det er fortsatt mange ledige områder hvor bever kan etablere seg.

Samtidig kan det åpnes for et begrenset jaktuttak rettet mot familiegrupper som medfører vesentlig skade og ulempe for andre samfunninteresser. Jaktuttaket anbefales å være inntil 15 prosent, tilsvarende maksimalt 3 dyr, ut i fra registrert bestandssituasjon. Drektige hunndyr viser seg å være utsatt ved vårjakt. For å unngå uheldige konsekvenser og reduksjon i antall familiegrupper, rettes jaktuttaket kun mot definerte leveområder/familiegrupper. I stedet for skadefelling, vurderer kommunen at det kan være hensiktsmessig å åpne for begrenset jakt.

Her kan du lese høringsbrevet med tilhørende kartvedlegg.

Høring - kommunale mål for forvaltning av bever - åpning for jakt på bever.PDF

Kart over leveområder for bever i Malvik_NINA_2019.pdf

Oppsummeringskart_familiegrupper_bever_Malvik_NINA_2019.pdf

Frist for høringsinnspill er fredag 9. juli.

Innspill sendes til postmottak@malvik.kommune.no