English A A A A A

Bilde av hjortevilt i skogen

Her finner du oversikt over organisering av jakt og undersøkelser av skrantesjuke. Informasjon om innsamling av slakteavfall, varsling ved viltulykker og ettersøk av skadet vilt, i tillegg til relevant lovverk og kontaktinformasjon til valdansvarlige, jaktledere og forvaltningsmyndighet.

Aktuelt

Hjortevilt i skogen

Ny målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i 2020-2024

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.

Digitale kart for hjorteviltvald og jaktfelt

Digitale hjorteviltkart

Malvik kommune har digitalisert hjorteviltvald og jaktfelt i kommunen.

Digitale kart som viser hjorteviltvald og jaktfelt er utarbeidet. Formålet er å gi bedre oversikt for både jaktrettshavere, jegere og andre som har interesse av hjorteviltjakta. Kartet viser hvordan hjorteviltjakta er organisert i kommunen. 

Bilde av elg som beiter, nærbilde av beitemark, person i utmark og utmarksområde

Beitetrykket er for høyt - anbefaler å redusere elgtettheten

Samlet sett vurderer Faun naturvforvaltning AS at beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er høyt. Furu, rogn, osp og selje er kraftig overbeitet. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut i fra et ønske om bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtettheten i samtlige kommuner.

Hjortevilt i Malvik 2018

2018 Hjortevilt i Malvik

Informasjon om hjorteviltjakta i Malvik kommune 2018.

Elg med gps-halsband

Ønsker å merke flere elger i Selbu-regionen

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker å merke 15-25 nye elger i 2018

I forbindelse med merkingen av nye elger i perioden 15.02–31.03, søker NINA om tillatelse til å lande med helikopter på de samme områdene som ble godkjent av grunneierne i 2017. Formålet er problemstillinger knyttet til skrantesjuke, vandringsmønster, vinterdødelighet og alderssammensetning utvikling hos elgbestandene i regionen.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt i skogen

Informasjonsbrosjyre om hjortevilt i Malvik kommune

Plikter og informasjon om jakt i kommunen

Praktisk informasjon om jakt og jaktrutiner i kommunen. Her kan du lese hele brosjyren i sin helhet.

Nye jakttider på elg og hjort i Malvik kommune, Foto: Tor Viken

Nye jakttider på elg i Malvik kommune

Ser ikke grunn til å be fylkekommunen om å innskrenke jakttiden

Rettighetshaverne og jegerne må få mulighet til å vise at utvidet jakttid for elg (25.09–23.12) ikke fortrenger annen jaktutøvelse og andre brukere av utmarka i Malvik.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt i skogen

Kommunal hjorteviltforvaltning

Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer

Kommunen har i samarbeid med rettighetshaverne det lokale ansvaret for forvaltningen av rådyr, hjort og elg. Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer som trafikkpåkjørsler og skader på skog og innmark.