hekk

Sommeren er her med raskt voksende vegetasjon i hager og langs gatene våre

Hjelp oss å få en tryggere og triveligere kommune

Trær, busker og hekker skaper trivsel og miljø, men en dag er hekken blitt for høy og busken for stor.

Trær og busker som vokser ut mot gater og veger kan være til hinder for ferdsel og trafikksikkerhet. Noen plasser må barn gå ut i kjørebanen fordi deler av fortau er dekket av vegetasjon. Andre steder fører vegetasjonen til uoversiktlige kryss og skjulte trafikkskilt. Vi oppfordrer huseiere til å vise ansvar for trafikantene. 

Det er viktig at:

  • Hekker i frisiktsonen klippes ned til 50 centimeter.
  • Trafikantene har fri sikt.
  • Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner.
  • Fotgjengere og syklister ikke tvinges ut i vegbanen.
  • Veiskilt og vegmerking er godt synlig.
  • Greiner ikke når opp til ledninger, og ikke skjuler gatebelysning.

Statens vegvesen har laget en video om trafikksikkerhet ved hekker
Her kan du lese mer om siktsoner og rydding av busker og trær