English A A A A A
Ortofoto 1947

Historiske flybilder (ortofoto)

Eldre og nyere flybilder er nå lagt inn i kartløsningen på intranett og internet

Flyfotografering er den mest tradisjonelle brukte metoden for periodisk nykartlegging og ajourføring av kartdata. Flybildene som blir laget blir ikke bare brukt til konstuksjon av veger og bygninger. Av disse bildene blir det laget såkalte ortofoto som er georefererte bilder. Dette vil si at det inneholder informasjon om hvordan det ligger i det virkelige terrenget, og tilsvarer da et kart som er i samme skala. Dette gjør at man kan bruke ortofoto som bakgrunn sammen med tradisjonelle kardata som for eksempel bygg, veger og reguleringsplaner. Opp gjennom årene så er det foretatt mange flygniner over hele eller deler av kommunen. De første bildene som ble laget i Malvik er en flygning fra Ranheim til Hommelvik. Disse flybildene er i senere tid blitt skannet og georeferert ved bruk av nyere konstruerte kartdata som også fantes i flybildet fra 1947.

Gamle flybilder.jpg

Alle ortofoto som er produsert er nå tilgjengelig som kartlag i kartløsningen på web: Start Malvik internett