English A A A A A
illustrasjon av helsetilstand. Eldre sprek mann på tur

illustrasjon av helsetilstand. Eldre sprek mann på tur Erwin Wodicka

Helsetilstand

Generelt

Helsetilstanden til befolkningen fremgår i grove trekk av Folkehelseprofilen som utarbeides av Folkehelseinstituttet årlig. En kan hente ut data på lands- fylkes- og kommunenivå.  Dataene hentes fra Kommunehelsa statistikkbank, og den igjen er bygd opp av data fra SSB, sentrale helseregistre og andre datakilder. Statistikkbanken Kommunehelsa dekker et stort antall emner som er valgt ut med tanke på folkehelsearbeidet i kommunene. For mange emner vises statistikk som et gjennomsnitt for flere år. Dette gjøres for at grunnlaget skal bli godt nok også for små kommuner. 

Hvorvidt helsetilstanden på et område er god eller dårlig fremgår egentlig ikke av statistikken, bare sammenligningstall kommune- kommune, kommune-fylke og kommune-landet.

Den store utfordringen som enhver kommune og enhver plan må forholde seg til, er de store ulikhetene i helse innad i kommunene. All planlegging skal søke å utjevne disse helseforskjellene.

Diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge.

Status

Helsetilstanden til befolkningen i Malvik kommune avspeiler det faktum at vi har en ung befolkning med over gjennomsnittlig høyt lønns- og utdanningsnivå. Vi har altså en generelt god helsetilstand i befolkningen sammenlignet med andre kommuner. I perioden 2020 til 2030 vil aldersgruppen 80+ øke med nye ca.310 personer. Per i dag bor 14,5 % av Malvik kommunes innbyggere over 80 år på sykehjem. Om man antar at ca 15 % av de over 80 år etterspør sykehjemsplass, vil dette tilsvare 45 nye sykehjemsplasser ut over beregnet behov i perioden 2020 til 2030. Det er grunn til å utrede hvilke utfordringer denne økningen i antall eldre vil representere og hvordan det kan løses.

Folkehelseprofilen for Malvik kommune inneholder i år signifikant flere konsultasjoner hos fastleger og på legevakt for psykiske lidelser enn i fylket og landet. Statistikken omhandler personer mellom 15 og 29 år.  Konsultasjonsraten er kun et indirekte mål på sykeligheten i befolkningen. Men vi har tilsvarende registreringer å sammenligne med fra 2012 og fremover, og vi har tidligere ligget på fylkes- og landsgjennomsnittet. Ett enkelt års registreringer kan ikke si så mye, men det er et funn vi må følge opp ved fremtidige folkehelseprofiler. Grunnlaget for god psykisk helse legges på mange ulike arenaer i samfunnet og arbeidet med å legge til rette for god psykisk helse må gjenspeiles i de ulike virksomhetene.

Også når det gjelder muskel-skjelettsykdommer ligger vi noe over fylkes- og landsgjennomsnittet, noe som kan henge sammen med økningen i rapporterte konsultasjoner som har dreid seg om psykiske helse og psykiske helseplager.

Et sunt og variert kosthold er viktig for å forebygge overvekt og underernæring. Spesielt er dette et viktig fokus i skoler og barnehager som tilbereder og serverer mat til barna samt innen eldreomsorgen. Underernæring hos eldre kan medføre redusert fysisk og psykisk funksjonsevne, gi redusert livskvalitet og økt dødelighet. For å lese mer om kosthold se kapitelet "helserelatert adferd" og "kosthold"

Utfordringer

  • Kommunehelseprofilen for Malvik kommune 2016 viser en økning i antallet personer med psykisk lidelse og helseplager. Andelen øker gjennom ungdomsårene. Grunnlaget for god psykisk helse legges på mange ulike arenaer i samfunnet.

  • Nasjonale trender viser at helseforskjeller mellom folk øker. Sosial ulikhet når det gjelder helse, kosthold, aktivitet, røyking, psykisk helse, rus, adferd- og samspillsproblematikk vil utgjøre en økende utfordring for kommunen framover.

  • Det er en utfordring å sikre variert og sunt kosthold i barnehager og skoler samt forebygge underernæring blant eldre.