English A A A A A
helserelatert adferd. Sykkelparkering.

helserelatert adferd. Sykkelparkering.

Helserelatert adferd

Generelt

Med helserelatert atferd menes helseatferd som virker inn på helseutfall. Helserelatert atferd kan være fysisk aktivitet, samfunnsdeltakelse, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler. Det omfatter også seksualatferd samt risikoatferd som kan føre til skader og ulykker.

Fysisk aktivitet er en kilde til overskudd, helse og trivsel. Ved å stimulere til økt fysisk aktivitet, kan helseproblemer både forebygges og behandles. Det er i denne sammenhengen verdt å merke seg at undersøkelser på nasjonalt nivå tyder på at grupper med lavest utdanning og inntekt, kvinner og eldre har stor glede av tilrettelegging av nærmiljø, gangveier, sykkelstier, og grøntarealer. De samme brukerne ser også ut til å benytte seg av svømmehaller. Dette er kunnskap som vi må ta med oss i det videre arbeidet.  

Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største skadene her i landet sosialt og helsemessig. Ungdata viser gledelig nok at alkoholforbruket hos norsk ungdom går ned. Men alkoholbruken er likevel ikke uproblematisk.

Flere studier peker mot en fordobling av risikoen for schizofreni ved omfattende hasjbruk. Hasjbruk i svært ung alder er spesielt skadelig.

Til tross for flere positive utviklingstrekk de siste åra, har kostholdet til store deler av befolkningen fremdeles klare ernæringsmessige svakheter som bidrar til utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, type 2-diabetes, forstoppelse, tannråte og jernmangel (Helsedirektoratet, 2013).

Nye utfordringer er økende snusbruk blant ungdom. I våre naboland er det også raskt økende bruk av e-sigaretter blant ungdom. . I den danske skolebarnsundersøkelsen fra 2014 fremkom det at i aldersgruppen 11–15 år brukte opp mot 7 % e-sigaretter og blant 15-åringer var andelen omkring 15 %.

Status

Dersom svarene vi har mottatt i de to LEV VEL-undersøkelsene er representative for hele befolkningen i Malvik, så står det bra til med den helserelaterte adferden til malvikingene. Et imponerende antall mosjonerer ofte og med god intensitet. Ifølge Folkehelseprofiler har vi også færre røykende kvinner enn fylket og landet, og vi hadde i 2015 ingen røykende gravide.

I følge kriminalitetsstatistikken og elevundersøkelsen har vi et økende problem med hasjbruk blant ungdom. Noen av skolene i kommunen har også flere barn med spiseforstyrrelser enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Det gjelder både overvekt, fedme og undervekt. Disse barna skal ifølge veileder for skolehelsetjenesten oppdages, kartlegges og følges opp, eventuelt i samarbeid med fastlege, skolelege , St.Olav , fysio m.fl. Helsesøstrene angir at de har vanskelig for å følge opp dette pga. ressursmangel.

Les mer om disse tema med tilhørende utfordringer i menyen til høyre.

Referanser

Hdir. 2015:Utviklingen i norsk kosthold

LEV VEL 2012

Folkehelseprofil Malvik kommune 2016 ( www.fhi.no )

Lokale tjenestedata

Overvekt og fedme hos barn og unge