English A A A A A
Planavgrensning

Har du innspill til reguleringsplanen for Vikhammer nedre?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok 25. mars 2021 at forslag til detaljreguleringsplan for Vikhammer nedre legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 13. juni 2021.

Detaljreguleringsplan for Vikhammer nedre

Planforslaget legger til rette for boligbygging på rundt 59 dekar og ca. 4 dekar til kommunal barnehage. I tillegg er det friområder på ca. 105 dekar på land og ca. 99 dekar friluftsområde i sjø. 

Planområdet er utvidet med ca. 200 m2 fra det som ble varslet ved planoppstart for å regulere inn pumpestasjon. 

 

Høringsfrist

Spørsmål og uttalelser til planforslaget sender du innen 13. juni 2021. Benytt gjerne vårt elektroniske skjema for uttalelser. Saksnummer er 2018/6447. Alternativt sender du til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik, eller til postmottak@malvik.kommune.no. Kontaktperson er Per Ottar Brattås, per-ottar.brattas@malvik.kommune.no.

 

Videre saksgang

Sender du inn merknader, vil du ikke motta eget svarbrev. Merknaden blir gjengitt kort og kommentert i vår fremstilling når saken legges fram til politisk behandling. Melding om vedtatt reguleringsplan blir annonsert, og alle berørte får skriftlig beskjed.

 

Førstegangsbehandling 25.02.2021

Samlet saksframstilling

 

Høringsdokumenter

 1. Plankart, 12.04.21
 2. Planbestemmelser, 23.04.21
 3. Planbeskrivelse
 4. ROS-analyse
 5. Støyutredning
 6. Innspill kommentert
 7. Innspill offentlige
 8. Innspill private
 9. Geoteknisk vurdering
 10. Mobilitetsplan
 11. Overordnet VA-plan
 12. Luftkvalitet
 13. Rapport gårdstun
 14. Illustrasjonsplan
 15. Illustrasjoner
 16. Blågrønn faktor