English A A A A A
Hommelvik sb

Har du innspill til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok 16. juni 2022 at forslag til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 15. september 2022. 

22. august avholdes åpent møte for mer informasjon om planen.

Området er på omtrent 138 dekar og ligger i Hommelvik. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse, sentrumsformål, torg, offentlig friområde og overgang over jernbanen. PlanID 202005.

Planforslaget med alle saksdokumenter finner du i listen under og i kommunens digitale kartportal . 

 

Frist for uttalelse er 15. september 2022

Spørsmål og uttalelser til planforslaget kan du sende innen 15. september til kommunens skjema for høringsuttalelserpostmottak@malvik.kommune.no eller til  Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik.

 

Videre saksgang

Sender du inn merknader, vil du ikke motta eget svarbrev. Merknaden blir gjengitt kort og kommentert i vår fremstilling når saken legges fram til politisk behandling. Melding om vedtatt reguleringsplan blir annonsert, og alle berørte får skriftlig beskjed.

 

Åpent møte i Bruket kulturhus 22. august kl. 18.00 - 21. 00.

Malvik kommune inviterer til åpent møte for å informere om planforslaget og til medvirkningsverksted for utforming av offentlige friområder. Møtet holdes 22. august kl. 18.00 – 21. 00 i Bruket kulturhus, Hommelvik.