English A A A A A
House model on wooden background

Har du innspill til forslag til ny gebyrforskrift for arealsaker?

Forslag til ny gebyrforskrift for saksbehandling av reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering legges ut til høring. Høringsfrist er 10. august 2022.

Bakgrunn for forslag til ny forskrift

Utgangspunktet for arbeidet med ny gebyrforskrift har vært å utarbeide en innretning som på en fleksibel måte klarer å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. Gebyrforskriften skal samtidig sørge for å finansiere de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre. Videre har hensikten vært å lage en innretning som er mest mulig rettferdig for alle forslagsstillere, tiltakshavere og rekvirenter, samtidig som målsetningen er å minimere rettmessige klager på gebyrene.

Jobben med ny gebyrforskrift har hatt til formål å tydeliggjøre de ulike oppgavene kommunen har knyttet til saksbehandling etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova, og hvilke kostnader dette medfører. Det skal bli lettere for politikere og innbyggere å bli opplyst om kommunens oppgaver og hva det kommer til å koste.

 

Forslag til ny forskrift med vedlegg finner du her:

 

Spørsmål og uttalelser til høringsforslaget sender du innen 10. august 2022 til postmottak@malvik.kommune.no, eller til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik.