English A A A A A
Dirty drain, Water pollution in river

Har du innspill til forslag til gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket?

Forslag til ny gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket legges ut til høring. Høringsfrist er 10. august 2022.

Bakgrunn for forslag til ny forskrift

Forskriften har som formål å gi kommunen hjemmel til å dekke kostnadene ved saksbehandling, tilsyn og kontroll som kommunen har som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Forskriften omfatter forhold der kommunen er forurensningsmyndighet etter bestemmelser gitt i forurensnings­forskriftens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A. Kommunen skal også føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak som er fattet, følges. 

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll med:

  1. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
  2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  4. Utslipp/påslipp av oljeholdig vann
  5. Påslipp av fettholdig vann

 

Forslag til ny forskrift med vedlegg finner du her:

 

Spørsmål og uttalelser til høringsforslaget sender du innen 10. august 2022 til postmottak@malvik.kommune.no, eller til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik.