Håndbok for klassekontakter

Bakgrunn

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er nødvendig for å sikre våre barn en god skolegang. Et godt samarbeid krever innsats fra lærerne og fra foreldrene, og samarbeidet må foregå både på skolenivå, klassenivå og elevnivå. FAU og de ansatte ved Vikhammer ungdomsskole ønsker å bidra til et godt hjem-skole-samarbeid, og har derfor utarbeidet denne håndboken for klassekontakter.
 
Denne håndboken fokuserer på foreldrenes muligheter til å påvirke skolens innhold gjennom samarbeid på skole- og klassenivå. 
 • Skolenivå: Foreldrene ved klassekontaktene bidrar gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU) ved skolen.
 • Klassenivå: Foreldrene ved klassekontaktene er kontaktledd mellom foreldre og kontaktlærere i hver klasse samt bindeledd til FAU.
 
 
Hensikt
Det har vist seg at foreldrene opplever usikkerhet knyttet til hvilke oppgaver og plikter man tar på seg som klassekontakt. Det er også et faktum at FAU er lite synlig og mange lurer på hva FAU holder på med. Hensikten med håndboken er å:
 • Informere klassekontaktene om oppgaver og forventninger til klassekontaktrollen
 • Informere om oppgavene til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • Bidra til erfaringsoverføring og sikre kontinuitet med hensyn på FAU-arbeidet
 
FAU håper at du etter å ha lest håndboken vil se at det ikke er svært mye arbeid forbundet med vervet som klassekontakt, og at du kan ha mange positive erfaringer med et slikt arbeid: Du får anledning til å bli kjent med en større foreldregruppe, du har anledning til å bli bedre kjent med lærerne til dine barn og du får større innsikt i hvordan skolen drives.
 
Håndboken deles ut til alle foreldre i 8. klasse, fortrinnsvis på første foreldremøte, og til alle klassekontakter på første FAU-møte etter skolestart
 
Ytterligere informasjon
 • Boka "Klassekontakt - jeg?" er kjøpt inn i ett eksemplar til hver klasse. Denne er gitt til den ene av de to klassekontaktene. Når boka kommer i ny og oppdatert utgave (bl.a. med revidert versjon av opplæringsloven §9-a), vil det kjøpes inn nye eksemplarer, to til hver klasse.
 • Foreldreutvalget for grunnskolen har mye informasjon på internett, se www.fug.no. De gir også ut bladet Foreldrekontakten som man kan abonnere på, og de selger materiell og brosjyrer.
 • PEDLEX Norsk skoleinformasjon har hjelpemidler for samarbeidet hjem-skole, se www.lex.no.
 • Utdanningsdirektoratet
 
Lover
Opplæringsloven slår fast at det skal være et foreldreråd ved hver skole. Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg etter valgordning vedtatt av det enkelte foreldreråd. På Vikhammer Ungdomsskole har alle klassekontaktene møte- og stemmerett i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU velger to representanter og en vara til Samarbeidsutvalget (SU) ved Vikhammer ungdomsskole.
 
 
Klassekontaktens oppgaver
Klassekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på klassenivå, der samarbeidet hjem-skole skapes. Typiske oppgaver for klassekontaktene ved Vikhammer ungdomsskole er:
 • Være bindeledd mellom foreldre og kontaktlærere for sin klasse. Klassekontakter og kontaktlærere har sammen et spesielt ansvar for å utvikle et positivt klassemiljø.
 • Være talerør for foreldrene for saker av generell karakter og ta opp disse med kontaktlærerne. Klassekontaktene skal ikke involveres i spørsmål som gjelder enkeltelever.
 • Klassekontaktene har taushetsplikt.
 • Ta saken videre til FAU hvis den er generell for flere klasser eller hele skolen
 • Hjelpe kontaktlærer med planlegging og gjennomføring av foreldremøter. Det holdes minimum to foreldremøter i løpet av et skoleår.
 • Bidra til et godt klassemiljø ved å organisere minimum ett arrangement for klassen i løpet av et skoleår. Det er ikke meningen at du skal gjøre jobben alene, men at man har et ekstra ansvar for å få organisert en eller flere aktiviteter. Alle foreldrene i en klasse har sammen ansvaret med gjennomføringen. Eksempel på arrangement finnes i vedlagte ”idebank”.
 • Bør ta kontakt med nye foreldre som kommer inn i en klasse, etter informasjon fra kontaktlærer
 • Sørge for at nye klassekontakter blir valgt, fortrinnsvis på et foreldremøte på våren og gi boka "Klassekontakt - jeg?" videre.
 • Delta på FAU-møter og bidra til å løse oppgaver knyttet til FAU-arbeidet. På FAU-møtene gis det informasjon av betydning for din klasse, og det er viktig at minst en klassekontakt fra hvert trinn deltar på møtene.
 • Formidle saker fra FAU til foreldrene som FAU vil ha foreldrenes synspunkter på.
 
FAUs hensikt og sammensetning
Foreldrene har hovedansvaret for barnas utvikling og opplæring, og foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
 
Hensikten med FAU er å
 • fremme fellesinteressene til foreldrene i skolen
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
 
FAU kan ha mange oppgaver og saker. FAU er også høringsinstans for statlige/kommunale saker som angår samarbeidet hjem-skole.
 
Som FAU medlem kan du blant annet få
 • anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, skolens ledelse og andre foreldre
 • mulighet til å bidra til en bedre skolehverdag for elevene og en positiv utvikling av skolen
 
FAU består av valgte foreldre ved skolen, det forventes også at minst 1 klassekontakt fra hvert klassetrinn deltar på hvert møte. Typiske oppgaver for klassekontakten i FAU-arbeidet er
 • Formidle informasjon videre til klassen
 • Ta opp saker du får fra foreldre eller saker du selv er opptatt av som gjelder flere klasser eller hele skolen
 
Rektor er velkommen til alle møtene som observatør slik at det oppnås gjensidig informasjonsutveksling.