English A A A A A

Grensepåvisning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Grensepåvisning er en landmålingsteknisk tjeneste der det ikke gjøres noen endringer i nåværende grenseforhold. Vi vil i en slik situasjon bruke målebrev som finnes i våre arkiver. Grensepunktene plasseres i marka, i henhold til gjeldende standard.

Klarlegging av eksisterende grense:

Er det tvil mellom naboer hvor grensen går, eller at grenseforløpet ikke er tidligere oppmålt, må det rekvireres oppmålingsforretning. Ved en oppmålingsforretning vil grensene klarlegges, merkes og måles. I slike tilfeller vil naboer bli varslet. En vil da ta utgangspunkt i det som finnes av grensebeskrivelser fra tidligere, skylddelinger, jordskiftekart e.l.

Målgruppe

Grunneiere og festere kan kreve grensepåvisning.

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.

Gebyrregulativ etter Matrikkelloven 2019

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Kartverket
Kontaktinformasjon til brukerstøtte

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om grensepåvisning (klarlegging av grenser) må fremmes skriftlig. Du må angi hva som ønskes påvist.

Skjema

Søknad sendes inn på eget skjema (se nedenfor). Skjemaet skal være underskrevet av eier (hjemmelshaver), eller de som har fullmakt (fullmakt må vedlegges)

Rekvisisjon av fradeling og oppmålingsforretning

Vedlegg

Situasjonskart (kartløsning på web)

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 09:02
Gyldig til2020-01-13