1. Generelle bestemmelser

Gebyrregulativet ble vedtatt 19.12.2019. Satsene gjelder fra 1.1.2020.

Generelle bestemmelser gjelder for arealplaner, byggesaker, landbruk, miljø, kart og oppmåling.

1.1 Grunnlag

Grunnlaget for gebyrregulativet er kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

Av byggesaksgebyret skal anslagsvis 10 % dekke kostnader knyttet til tilsyn, jf. plan- og bygningsloven.

I tillegg til disse gebyrene vil det i forbindelse med en søknad blant annet kunne bli krevd inn tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk, samt gebyrer på vegne av andre offentlige myndigheter, slik som tinglysningsgebyr.

1.2 Hvilket regulativ gjelder?

Regulativet gjelder fra 1.1.2020. For byggesaker, delingssøknader og oppmålingssaker benyttes regulativet som gjaldt da søknaden/rekvisisjonen ble mottatt. For plansaker gjelder gebyret fra det året saken 1.gangsbehandles.

1.3 Betalingsbetingelser

Gebyret skal betales til Malvik kommune etter utarbeidet faktura. Etter forfall oversendes kravet til innfordring for rettslig inndriving, jf. lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav. Ved for sen betaling kan det kreves forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling.

1.4 Betalingsplikt og timesatser

Alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

For plansaker skal det avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret. Se ellers under Kapittel 3. PLANSAKER for betingelser for plansaker.

For søknader/arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde kan merarbeidet beregnes etter medgått tid.

Når gebyret beregnes etter medgått tid nyttes en sats på 1 100 kroner per time. For utearbeid nyttes en sats på 1 360 kroner per time. Timeprisen for utearbeid dekker lønnskostnad og kostnader forbundet med reise, bil og annet utstyr som blir brukt. På timesatser beregnes mva. i tillegg.

Det beregnes ikke mva. av behandlingsgebyrene, med unntak av gebyr fastsatt etter timebruk.

1.5 Ulovlig tiltak

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til timesats. Timesatser som punkt 1.4.

1.6 Sakkyndig bistand

I særlig tilfelle kan kommunen kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand. Gebyret skal dekke kostnadene.

1.7 Klageadgang og urimelig gebyr

Det er ikke klageadgang på gebyret i den enkelte sak som er hjemlet i plan- og bygningsloven §33-1.

Om gebyret blir åpenbart urimelig ut i fra arbeid og kostnader med saken eller andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering eller skriftlig søknad, endre gebyret fra det som står i regulativet. Personlige eller sosiale forhold kan ikke tillegges betydning i en slik vurdering. Søknad om endring av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.

Kommunens avgjørelse av søknad om nedsettelse eller frafall av gebyr er å anse som et enkeltvedtak og du kan klage til kommunen etter reglene i forvaltningsloven.

1.8 Avslag eller avvisning

Dersom en seksjoneringsbegjæring, bygge- eller delingssøknad fører til avslag, skal det betales normalt gebyr. Nedlegges det midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med saken, betales ikke gebyr.

For avslag eller avvisning av plansaker se punkt 3.10, avvisning av planforslaget.

1.9 Avbrutt sak

Det skal betales gebyr for saker og planforslag som avsluttes på grunn av manglende komplettering av søknadsmateriale.

Betingelser for de ulike fagområdene er beskrevet under kapittel 2, 3, 7 og 8.

1.10 Annet

Alle tall i regulativet er i kroner.